Zakres i warunki zaliczenia ZPUiP

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Zagadnienia związane z wykładem:

 1. Podstawowe pojęcia: Zarządzanie, personel, produkcja, usługi i inne związane z tematem
 2. Istota pracy kierowniczej.
 3. Style kierowania.
 4. Podejmowanie decyzji.
 5. Rodzaje przedsiębiorstw
 6. Organizacja firm
 7. Systemowe podejście do organizacji,
 8. Zarządzanie ludźmi
 9. Zarządzanie przedsięwzięciami.
 10. Planowanie ścieżek pracy
 11. Typy planów w produkcji
 12. Prognozowanie produkcji
 13. Mierzenie zasobów ludzkich
 14. Mierzenie zdolności produkcyjnych.
 15. Projektowanie wyrobów
 16. Projektowanie usług
 17. Planowanie produkcji
 18. Pojęcie procesów produkcyjnych
 19. Klasyfikacja procesów produkcyjnych.
 20. Projektowanie procesu produkcji
 21. Analiza procesu produkcji
 22. Systemy planowania
 23. Systemy sterowania produkcją.
 24. Organizowanie struktury zasobów ludzkich firmy i przedsiębiorstwa
 25. Organizowanie struktury zasobów produkcyjnych firmy i przedsiębiorstwa
 26. Organizowanie struktury zasobów przestrzennych firmy i przedsiębiorstwa
 27. Organizowanie struktury zasobów magazynowych firmy i przedsiębiorstwa
 28. Kryteria sprawności firmy i przedsiębiorstwa
 29. Kryteria oceny działań firmy i przedsiębiorstwa
 30. Integracja działalności wytwórczej i usługowej.
 31. Pojęcia jakości i niezawodności
 32. Systemy zapewniania jakości.
 33. Zarządzanie działalnością wytwórczą i usługową.
 34. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
 35. Analiza i badanie pracy.
 36. Motywacja i motywowanie.
 37. Rodzaje i teorie motywowania.
 38. Komunikacja w zarządzaniu firmy i przedsiębiorstwa
 39. Kultura organizacyjna firmy i przedsiębiorstwa
 40. Etyczny wymiar zarządzania
 41. Kulturowy wymiar zarządzania.
 42. Funkcje kontrolowania zasobów ludzkich
 43. Rozwój personelu,
 44. Ewolucja firmy, przedsiębiorstwa.
 45. Pojęcie zarządzania personelem, produkcją i usługami w strategii walki konkurencyjnej
 46. Pojęcie zarządzania personelem, produkcją i usługami w warunkach globalizacji.

Karta (sylabus) przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia II stopnia

Przedmiot: Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Rodzaj przedmiotu: humanistyczno – społeczny
Kod przedmiotu: 19
Rok: II
Semestr: II
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:  
Wykład 15
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 1
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski

 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania i przedsiębiorczości.
C2 Zdobycie wiedzy na temat form i rodzajów zarządzania personelem, produkcją i usługami.
C3 Nabycie wiadomości w zakresie wspomagania pracy firm produkcyjnych i usługowych.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Umiejętność korzystania z literatury oraz innych źródła informacji.
2 Postawa samokształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

 

Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK 1 1.                   Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania i przedsiębiorczości .
EK 2 2.                   Student ma wiedzę na temat form i rodzajów zarządzania personelem, produkcją i usługami.
EK3 3.                   Student ma niezbędną wiedzę do rozumienia uwarunkowań działalności wytwórczej i usługowej.
  W zakresie umiejętności:
EKU1 4.                   Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami z zarządzania.
EKU2 Student posiada podstawową wiedzę z organizacji pracy i zarządzania w małej firmie i przedsiębiorstwie.
EKU3 Potrafi wykorzystać wiedzę w planowaniu działalności usługowej i gospodarczej.
  W zakresie kompetencji społecznych:
EKS1 5.                   Student ma świadomość priorytetów i właściwego podziału pracy.
EKS2 6.                   Student ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz wspólnie realizowanych zadań.

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
W1 Zarządzanie personelem, produkcją i usługami- cel, przedmiot, istota i znaczenie. Podstawowe pojęcia.
W2 Istota pracy kierowniczej. Style kierowania.  Podejmowanie decyzji.
W3 Rodzaje i organizacja firm i przedsiębiorstw. Systemowe podejście do organizacji, zarządzanie ludźmi i przedsięwzięciami.
W4 Planowanie, typy planów, prognozowanie, mierzenie zasobów ludzkich i zdolności produkcyjnych. Projektowanie wyrobów i usług, planowanie produkcji
W5 Pojęcie i klasyfikacja procesów produkcyjnych. Projektowanie i analiza procesu produkcji i usług. Systemy planowania i sterowania produkcją.
W6 Organizowanie struktury zasobów ludzkich, produkcyjnej i przestrzennej firmy i przedsiębiorstwa, kryteria sprawności i oceny działań.
W7 Integracja działalności wytwórczej i usługowej. Jakość i niezawodność, systemy zapewniania jakości.
W8 Zarządzanie działalnością wytwórczą i usługową.
W9 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
W10 Badanie pracy. Motywacja i motywowanie. Rodzaje i teorie motywowania.
W11 Komunikacja w zarządzaniu, kultura organizacyjna, etyczny i kulturowy wymiar zarządzania.
W12 Funkcja kontrolowania.
W13 Rozwój personelu, firmy, przedsiębiorstwa i jego realizacja.
W14 Zarządzanie personelem, produkcją i usługami w strategii walki konkurencyjnej i w warunkach globalizacji.
  Zaliczenie przedmiotu

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład informacyjny.
2 Wykład problemowy.
3 Środki multimedialnego przekazu.

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 15
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 15
Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie (np. konsultacji) – łączna liczba godzin w semestrze  
Praca własna studenta, w tym: 10
(przygotowanie się do ćwiczeń i egzaminu – łączna liczba godzin w semestrze 10
Łączny czas pracy studenta 25
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty)

 

Literatura podstawowa
1 7.                   Jurkowski R.,  Zarządzanie personelemProces kadrowy i jego prawne aspekty, Warszawa 2000.
2 Moczydłowska J., Pacewicz J., Przedsiębiorczość, Rzeszów 2007.
Literatura uzupełniająca
1 Szymański W., Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Warszawa 1996.
2 G. Maniak. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Szczecin 2001.
1 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI2A_W13 C1, C2 W1- W14 1,2 O1
EK 2 ETI2A_W13 C2 W2-W13 1, 3 O1
EK3 ETI2A_W13 C3 W4-W6, W8, W14 1,2,3 O1
EKU1 ETI2A_U03 C1, C3 W1-W3, 2,3 O1
EKU2 ETI2A_U22 C2, C3 W2-W9, 2,3 O1
EKU3 ETI2A_U22 C2, C3 W8-W14, 2, 3 O1
EKS1 ETI2A_K01 C2, C3 W2, W6, W10-W13 1,2 O1
EKS2 ETI2A_K02 C2,C3 W6-W8, W11-W14 1,2,3 O1
           
Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne 60%
               

 

Autor programu: 8.                   dr hab. M. Śniadkowski
Adres e-mail: 9.                   m.sniadkowski@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania