Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Zagadnienia do wykładu:

 1. Definicje: jakości, zarządzania, efektywności, elastyczności, normy, standardy, procedury, specyfikacje i inne.
 2. Postrzeganie i rozumienie jakości.
 3. Funkcje zarządzania jakością.
 4. Kontrola jakości.
 5. Sterowanie jakością.
 6. Sposoby zapewnienia jakości.
 7. Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.
 8. Pomiar jakości (poziomy).
 9. Ocena jakości.
 10. Zasady zarządzania jakością.
 11. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem.
 12. Systemy oceny zgodności wyrobów.
 13. Metody wspomagające zarządzanie jakością (FMEA, QFD, DOE).
 14. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością (narzędzia ilościowe, narzędzia statystyczne).
 15. Koszty jakości – definicje, podział.
 16. Rachunek kosztów jakości i ich analiza.
 17. Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie jakością.
 18. Zależności między wielkością zagrożenia realnego a jego postrzeganiem przez dany podmiot.
 19. Pojęcia przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa i zagrożenia i ich monitorowanie.
 20. System ratownictwa w przedsiębiorstwie.
 21. System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.
 22. Zarządzanie kryzysowe.
 23. Cykl procesowego zarządzania bezpieczeństwem.
 24. Model trójkąta bezpieczeństwa.
 25. Cykl monitorowania stanu bezpieczeństwa.

Sylabus przedmiotu na studia II stopnia

Przedmiot: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Rodzaj przedmiotu: Przedmiot modułu D
Kod przedmiotu: D4
Rok: I
Semestr: 2
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 30
Wykład 15 
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt 15
Liczba punktów ECTS: 3
Sposób zaliczenia: Zaliczenie
Język wykładowy: Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
C2 Przedstawienie rozwiązań gwarantujących zapewnienie, utrzymane
i doskonalenie jakości wyrobów i usług oraz bezpieczeństwa pracy
C3 Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania odpowiednich narzędzi jakościowych
C4 Nabycie umiejętności projektowania zarządzania jakością i bezpieczeństwem
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Umiejętność korzystania z literatury oraz innych źródła informacji
2 Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa
Efekty uczenia się
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
EK 2 Posiada wiedzę o narzędziach umożliwiających rozwiązywanie występujących w przedsiębiorstwie problemów dotyczących jakości
i bezpieczeństwa
  W zakresie umiejętności:
EK 3 Potrafi wykorzystywać nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem
EK 4 Potrafi identyfikować i interpretować występujące w przedsiębiorstwie problemy dotyczące jakości i bezpieczeństwa
EK 5 Potrafi interpretować normy
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK 6 Jest świadomy ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera oraz jej wpływu na środowisko
EK 7 Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem
Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
  Treści programowe
W1 Wprowadzenie do zagadnień jakości i bezpieczeństwa
W2 Pomiar i ocena jakości. Zasady zarządzania jakością
W3 Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością i bezpiczeństwem
W4 Systemy oceny zgodności wyrobów
W5 Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością (FMEA, QFD, DOE, narzędzia ilościowe, narzędzia statystyczne)
W6 Koszty jakości – definicje, podział. Rachunek kosztów jakości i ich analiza
W7 Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie jakością
W8 Zaliczenie przedmiotu
Forma zajęć – projekt
Treści programowe
P1 Zajęcia organizacyjne. Omówienie treści, zakresu i terminów realizacji prac projektowych
P2 Zasady przygotowania projektu jakościowo-technologicznego
P3 Normalizacja i normy w projektowaniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów
P4 Narzędzia oceny jakości i bezpieczeństwa
P5 Metody doskonalenia jakości w organizacji
P6 Planowanie i zapewnienie jakości w projektowaniu
P7 Opracowanie projektów
P8 Ocena projektów
Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Ćwiczenia projektowe
3 Pokaz (prezentacja multimedialna)
4 Praca w grupach
Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne 60%
O2 Wykonanie projektu 80%
O3 Prezentacja 80%
Literatura podstawowa
1 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością
i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
2 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
3 Myszewski J.M., Po prostu jakość: podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
1 Urban W., Zarządzanie jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
2 Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa 2012
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
 aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
w tym:
30
Udział w wykładach 15
Udział w zajęciach projektowych 15
Praca własna studenta, w tym: 45
Przygotowanie do zaliczenia 15
Przygotowanie projektu 30
Łączny czas pracy studenta 75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3
Macierz efektów uczenia się
Efekt
uczenia się
Odniesienie danego efektu uczenia się do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI2A_W17 C1, C2 W1–W8, P2–P6 1, 2, 3, 4 O1–O3
EK 2 ETI2A_W17 C1, C2, C3 W5, P4–P5 1, 3, 4 O1–O3
EK 3 ETI2A_U03 C2, C3, C4 W2–W7, P2–P7 1, 2, 3, 4 O1–O3
EK 4 ETI2A_U08 C2, C3, C4 W2, W4, W6–W7, P2, P4, P6–P8 1, 2, 3, 4 O1–O3
EK 5 ETI2A_U02, ETI2A_U03 C1, C3 W3, P1–P3, P6–P7 1, 2, 3, 4 O1–O3
EK 6 ETI2A_K05 C3, C4 W1–W8, P1–P7 1, 2, 3, 4 O1–O3
EK 7 ETI2A_K05 C3, C4 W1–W8, P1–P8 1, 2, 3, 4 O1–O3
Autor programu: Mgr inż. Barbara Buraczyńska
Adres e-mail: b.buraczynska@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Podstaw Techniki