Warunki zaliczenia wykładów

Przy zaliczaniu przedmiotu niezbędnie wymagane jest oświadczenie wydrukowane i podpisane.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej w  sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej wprowadza:

3. ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 12.
8. Student zobowiązany jest do udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów i aktywnego w nich uczestnictwa. Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana, a na wszystkich pozostałych zajęciach jest obowiązkowa.
5. ROZLICZANIE SEMESTRU/ROKU, ZALICZENIA, PRAKTYKI, EGZAMINY
§ 20.
1. Studentowi uczestniczącemu w pracach naukowo-badawczych w Uczelni można w całości lub w części uznać osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do modułu lub przedmiotu, z którym tematycznie związana jest praca badawcza studenta.

Na podstawie regulaminu nakazującego wystawienie oceny zaliczeniowej z wykładu konieczne jest uzyskanie pozytywnej średniej oceny z minimum 3 ocen cząstkowych do zaliczenia, które można zdobyć:

  • poprzez wystąpienia z przygotowanymi zagadnieniami na wykładzie (wymagania prezentacji) gdy zbierze się minimalna grupa studentów;
  • poprzez umieszczanie opracowanych zagadnień z wykładów na forum ti.pollub.pl jeśli nie zbierze się minimalna grupa studentów;
  • biorąc udział w cząstkowych sprawdzianach gdy zbierze się minimalna grupa studentów.

W przypadku braku 3 ocen cząstkowych lub jeśli średnia z 3 ocen cząstkowych nie jest satysfakcjonująca, dopuszcza się zaliczenie kolokwium końcowego (które odbywa się na jednych z ostatnich zajęć). Ocena z kolokwium końcowego zawsze zastępuje (również negatywna) ocenę średnią uzyskaną podczas wykładów i powoduje, że wynik ten jest oceną zaliczeniową z wykładu.

Dodatkowo przy wystąpieniach, opracowaniach zagadnień do wpisu w indeks wymagane jest dostarczenie płyty CD (z podpisem, datą i tytułem przedmiotu) z nagranymi prezentacjami.

Dodatkowo zgodnie z Regulaminem studiów aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych koła naukowego InfoNaBi działającego przy Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej wiąże się z uzyskaniem podwyższonej o jeden tylko pozytywnej oceny (3 lub 4).

Dodatkowo tylko pozytywne (minimum 3) oceny z cząstkowych sprawdzianów premiowane są za aktywne uczestnictwo w wykładach uzyskaniem oceny końcowej podwyższonej o jeden względem średniej.