Tematyka wykładu

Literatura:

 1. Podręcznik WSZ/POU (CD), Ekonomia,  PRET S.A, Warszawa 2005;
 2. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2003;
 3. Begg D., Fisher S., Dornbusch R. Ekonomia, t.1, Mikroekonomia PWE, Warszawa 2000;
 4. Smith P., Begg D., Ekonomia (Zbiór zadań), PWE, Warszawa 2001
 5. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wyd. Wrokopa, Poznań 2000;

Literatura uzupełniająca:

 1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara  Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998;
 2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002;

Tematy do opracowania w formie prezentacji i wygłoszenia:

 

 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
 2. Wprowadzenie do mikroekonomii.
 3. Problem ekonomiczny – problem rzadkości dóbr.
 4. Wybór ekonomiczny – zasada racjonalnego gospodarowania.
 5. Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości).
 6. Warianty wyborów ekonomicznych (krzywa możliwości produkcyjnych – krzywa transformacji).
 7. Typy systemów gospodarczych (gospodarka rynkowa, gospodarka nakazowa, gospodarka mieszana) i ich cechy.
 8. Rodzaje dóbr: dobra wolne, dobra publiczne, dobra społecznie użyteczne, dobra społecznie nieużyteczne – przykłady. Efekty zewnętrzne (korzyści i koszty).
 9. Teoria popytu i podaży – zachowania nabywców i sprzedających na rynku (pod wpływem zmiany cen).
 10. Pojęcie rynku i jego rodzaje: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników produkcji (rynek pracy, dóbr i usług produkcyjnych, rynek ziemi), rynek finansowy (rynek pieniężny i rynek kapitałowy).
 11. Pojęcie popytu i jego rodzaje (popyt potencjalny i popyt efektywny). Graficzna prezentacja teorii popytu (krzywa popytu).
 12. Rodzaje zmian popytu („rozszerzenie” – „kurczenie”; wzrost – spadek). Dobra komplementarne i dobra substytucyjne – przykłady.
 13. Czynniki wpływające na zmianę popyt na dane dobro (inne niż cena). Nietypowe zachowania nabywców na rynku (efekt naśladownictwa, efekt snobizmu, efekt Veblena).
 14. Pojęcie podaży. Graficzna prezentacja teorii podaży (krzywa podaży).
 15. Rodzaje zmian podaży („rozszerzenie” – „kurczenie”; wzrost – spadek). Czynniki wpływające na zmianę podaży.
 16. Równowaga rynkowa. Ceny minimalne (gwarantowane) i ceny maksymalne ustalane przez rząd – przyczyny i skutki ich wprowadzenia.
 17.  Badanie siły reakcji popytu i podaży na zmiany czynników je określających: elastyczność popytu i podaży. Cenowa elastyczność popytu w krótkim i długim okresie czasu.
 18. Rodzaje elastyczności popytu : prosta cenowa elastyczność popytu (PED), mieszana cenowa elastyczność popytu (CED), dochodowa elastyczność popytu (IED).
 19. Czynniki wpływające na elastyczność popytu. Krzywe Engla.
 20. Cenowa elastyczność podaży (PES) w krótkim i długim okresie czasu.
 21.  Teoria zachowań konsumenta na rynku (teoria wyboru konsumenta – racjonalnego zachowania się konsumenta).
 22. Pojęcie użyteczności. Użyteczność całkowita (total utility – TU) i krańcowa – marginalna (marginal utility – MU).
 23. Prawo malejącej użyteczności krańcowej (marginalnej) – I prawo Gossena.
 24. Prawo wyrównywania użyteczności krańcowych (marginalnych) – II prawo Gossena – równowaga (optimum) konsumenta.
 25. Krzywa i mapa obojętności konsumenta – graficzna prezentacja. Ograniczenia wyboru konsumenta.
 26. Krzywa ograniczenia budżetowego (dochodowego) konsumenta. Równowaga konsumenta – graficzna prezentacja.
 27. Zmiany stanu równowagi konsumenta: przyczyny i skutki.
 28. Pojęcie przedsiębiorstwa. Cel działalności przedsiębiorstwa.
 29. Producent (przedsiębiorstwo) jako podmiot w gospodarce.
 30. Czynniki produkcji – charakterystyka, rodzaje, przykłady.
 31. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie czasu.
 32. Krótkookresowa funkcja produkcji (krzywa produktu całkowitego) – graficzna prezentacja.  Prawo malejących przychodów (prawo malejącej wydajności czynnika zmiennego).
 33. Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo w długim okresie czasu (rozmiary produkcji, lokalizacja, techniki (metody) produkcji).
 34. Produkt krańcowy. Izokwanta i  izokoszta – graficzna prezentacja.
 35. Optymalna kombinacja czynników produkcji.
 36. Koszty przedsiębiorstwa i ich klasyfikacja. Koszty w krótkim okresie: stałe i zmienne (koszty całkowite); przeciętne i krańcowe – przykłady.
 37. Koszty przedsiębiorstwa w długim okresie.
 38. Korzyści skali (technologiczne, marketingowe, finansowe) i niekorzyści skali (organizacyjne, geograficzne).
 39. Koszt alternatywny przedsiębiorstwa (koszt utraconych możliwości).
 40. Utarg przedsiębiorstwa i jego rodzaje (utarg całkowity, utarg krańcowy, utarg przeciętny). Pojęcia: zysk/strata dla przedsiębiorstwa.
 41. Struktura rynku, jej rodzaje (konkurencja doskonała, konkurencja niedoskonała: konkurencja monopolistyczna i oligopol oraz monopol pełny) i główne cechy.
 42. Doskonała konkurencja. Koszty, utarg, zysk (w ujęciu księgowym i ekonomicznym).
 43. Równowaga (optimum) przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie czasu w warunkach doskonałej konkurencji.
 44. Pojęcie monopolu, jego rodzaje (monopol pełny, monopol naturalny) i cechy.
 45. Bariery wejścia do gałęzi opanowanej przez monopol (bariery techniczne, bariery ekonomiczne, bariery administracyjno – prawne) – przyczyny i skutki.
 46. Utarg krańcowy i utarg przeciętny przedsiębiorstwa w warunkach monopolu – prezentacja graficzna.
 47. Równowaga (optimum) przedsiębiorstwa . Skutki istnienia monopolu dla gospodarki i konsumentów.
 48. Konkurencja monopolistyczna – pojęcie, cechy, przykłady.
 49. Konkurencja cenowa i niecenowa. Model Chamberlina (model zachowania się przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej).
 50. Możliwości zwiększania udziału w rynku firm w warunkach konkurencji monopolistycznej.
 51. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji monopolistycznej – porównanie – prezentacja graficzna.
 52. Pojęcie oligopolu, jego rodzaje (oligopol czysty i oligopol zróżnicowany, oligopol symetryczny i oligopol asymetryczny), cechy, przykłady.
 53. Powiązania między firmami działającymi na rynku w warunkach oligopolu (współpraca czy rywalizacja?).
 54. Czynniki sprzyjające i czynniki ograniczające współpracę między przedsiębiorstwami.
 55. Model Sweezy`ego (model zachowania się przedsiębiorstwa w warunkach oligopolu).
 56. Koszt, utarg i równowaga przedsiębiorstwa w warunkach oligopolu.

Tematy do opracowania w formie prezentacji i wygłoszenia dla studentów studiów zaocznych:

 1. Czym jest ekonomia, mikroekonomia i makroekonomia? Ekonomia pozytywna, normatywna, zasoby, kapitał, praca i ziemia, obszary analizy mikroekonomicznej, fundamentalne założenia mikroekonomii, ekonomiczne teorie (rozrodczości…, efektywności x…), postępowanie racjonalne i irracjonalne.
 2. ograniczoność zasobów = nieograniczoność potrzeb, wybór ekonomiczny, koszt alternatywny.
 3. krzywa możliwości produkcyjnych, punkty kmp.
 4. Co to jest rynek?
 5. Co to jest popyt?
 6. Czynniki wpływające na popyt.
 7. Prawo popytu?
 8. Co to jest podaż?
 9. Czynniki poza cenowe wpływające na podaż.
 10. Prawo podaży?
 11. Równowaga rynku.
 12. Czynniki produkcji.
 13. Ograniczoność zasobów.
 14. Krzywa obojętności.
 15. Co to jest izokwanta produkcji?
 16. Pojęcie bezrobocia, przyczyny i skutki.
 17. Pojęcie inflacji,  przyczyny i skutki.
 18. Funkcje państwa: alokacyjna, stabilizacyjna, redystrybucyjna.
 19. Budżet państwa, wpływy i wydatki.