Zakres i warunki zaliczenia przedmiotu TI

Warunki zaliczenia wykładu obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

  • Wymagania zaliczeniowe dotyczące przedmiotu ćwiczeń laboratoryjnych składają się z:
 • obecności na laboratorium;
 • przygotowania do laboratorium;
 • 5 pozytywnych ocen z odbytych ćwiczeń laboratoryjnych;
 • wykonanie sprawozdań do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;
 • 5 zgłoszonych w terminie linków do sprawozdań;
 • przekazanie płyty CD zawierającej wszystkie przygotowania do zajęć w formie gotowych sprawozdań (nie linków) na ostatnim spotkaniu;
 • przekazanie płyty CD (może być ta sama co wyżej) zawierającej wszystkie prace w formie sprawozdań, filmów czy prezentacji (nie linków) na ostatnim spotkaniu.

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych za wykonanie poszczególnych laboratoriów.

W przypadku nieobecności należy odrobić dane ćwiczenie poprzez aktywny udział w zajęciach dotyczących tego samego ćwiczenia laboratoryjnego ale w czasie pracy innej grupy laboratoryjnej. By odrobić zajęcia z inną grupą należy:

 • uzyskać zgodę prowadzącego;
 • sprawdzić czy jest dostępne wolne stanowisko laboratoryjne.

Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego w terminie wiąże się z umieszczeniem swojej wiadomości z linkiem do sprawozdania oraz przygotowania do kolejnego ćwiczenia w temacie forum dotyczącego przedmiotu przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia. Zarówno układ, temat jak i treści są tam szczegółowo opisane. Proszę zwrócić uwagę na login do forum, który podlega ściśle określonym kryterium.

Zagadnienia do wykładu:

 1. O posługiwaniu się środkami, narzędziami i metodami technologii informacyjnej.
 2. Podstawowe założenia pracy z systemem operacyjnym.
 3. Zaawansowane operacje plikowe (formatowanie, defragmentacja, procesy), opcje i widoki folderów.
 4. Rodzaje oprogramowania użytkowego.
 5. Wykorzystanie programów do prezentacji w procesie kształcenia.
 6. Tworzenie materiałów edukacyjnych w formie multimedialnych prezentacji – zasady.
 7. Tworzenie i edytowanie szablonów prezentacji -sposoby.
 8. Wstawianie obiektów multimedialnych do prezentacji.
 9. Stosowanie schematów kolorów i automatyzacja w tworzeniu prezentacji.
 10. Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych.
 11. Ogólna charakterystyka usług internetowych.
 12. Rodzaje przeglądarek internetowych.
 13. Rodzaje wyszukiwarek internetowych.
 14. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet z wykorzystaniem operatorów.
 15. Katalogi, bazy danych, agregatory treści w internecie.
 16. Opis baz własnych Politechniki Lubelskiej.
 17. Metody komunikowania się w sieci: poczta elektroniczna.
 18. Metody komunikowania się w sieci: fora i grupy dyskusyjne.
 19. Metody komunikowania się w sieci: komunikatory internetowe.
 20. Formy zakładania bezpłatnego, własnego konta pocztowego.
 21. Przykłady programów do obsługi konta pocztowego i grup dyskusyjnych: Outlook Express, Thunderbird, The Bat.
 22. Sposoby zakładanie własnego forum dyskusyjnego.
 23. Konfiguracja skryptu phpBB umożliwiającego tworzenie forum dyskusyjnego.
 24. Multimedialne środki dydaktyczne: podcast.
 25. Multimedialne środki dydaktyczne: videocast.
 26. Multimedialne środki dydaktyczne: screencast.
 27. Tworzenie edukacyjnego screencastu lub videocastu w bezpłatnym programie.
 28. Sposoby publikowania wykonanych materiałów filmowych na własnej stronie.
 29. Rodzaje platform zdalnego nauczania.
 30. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle.
 31. Tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformie Moodle.
 32. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
 33. Regulacje prawne w Internecie dotyczące praw autorskich.
 34. Rodzaje licencji oprogramowania.
 35. Budowa i funkcje komputera
 36. Budowa i funkcje wybranych (skanera, drukarki, cyfrowy aparat fotograficzny i in.) nowoczesnych urządzeń, które współpracują z komputerem.
 37. Podstawowe funkcje sieci komputerowych, lokalnych i rozległych.
 38. Podział formatów plików ze względu na budowę, funkcję , rodzaj i przeznaczenie informacji.
 39. Wybrane narzędzia TI jak programy usprawniających prace dydaktyczną a więc wspomagające naukę różnych przedmiotów
 40. Wybrane narzędzia TI jak programy usprawniających odnalezienie konkretnych informacji, wyszukiwarki internetowe (Google, Yahoo, Bing czy Baidu).
 41. Wybrane narzędzia TI do wygodnego organizowania pracy z bazami danych a więc wyszukiwania i selekcjonowania często długich ciągów treści.
 42. Wybrane narzędzia TI jak programy antywirusowe bez których praca byłaby utrudniona przez wirusy w domenie szerokopasmowego internetu.
 43. Wybrane narzędzia TI jak programy do archiwizacji danych, baz, całych partycji i systemów operacyjnych.
 44. Wybrane narzędzia TI jak programy do przeglądania treści z internetu.
 45. Wybrane narzędzia TI jak urządzenia NAS do bezpiecznego przechowywania danych.
 46. Precyzowanie wyszukiwania poprzez wykorzystywanie operatorów wyszukiwania czyli pojedyncze znaków lub słów kluczowych mających sprecyzować obszar wyszukiwania.
 47. Niebezpieczeństwa związane z brakiem anonimowości i jak im zapobiegać (w jaki sposób ograniczyć niepożądane działania TI).
 48. O Ochronie danych osobowych.
 49. Jak egzekwować prawa autorskie, które nagminnie są łamane w świecie internetu.
 50. Co to jest przestępstwo i kradzież cudzej własności?
 51. IOD, ABI, ASI – o bezpieczeństwie związanym z RODO.

Karta (sylabus) przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia I stopnia

Przedmiot: Technologie informacyjne
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Kod przedmiotu: 13
Rok: I
Semestr: II
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 30
Wykład 15
Ćwiczenia
Laboratorium 15
Projekt
Liczba punktów ECTS: 2
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski

 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.
C2 Poznanie rodzajów technologii informacyjnej i zastosowania ich w edukacji.
C3 Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania urządzeń technologii informacyjnej na lekcjach, poznanie narzędzi badawczych do oceny i analizy wyników nauczania.
C4 Poznanie sposobów rozwijania zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów.
C5 Rozwój własnej pracy przez korzystanie z narzędzi technologii informacyjnych.
C6 Zasady tworzenia i organizacji pracowni technologii informacyjnej.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyczne.
2 Posiada podstawową wiedze z zakresu technologii informacyjnej.
3 Wykorzystuje literaturę i inne źródła informacji.

 

Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK1 Rozumie istotę opracowania dokumentacji w nauczaniu przedmiotów wykorzystujących technologię informacyjną.
EK2 Zna formy i metody kontroli i oceny wyników nauczania.
EK3 Rozumie istotę projektowania testów i quizów dydaktycznych korzystających z narzędzi technologii informacyjnej.
  W zakresie umiejętności:
EK4 Umie wykorzystać wiedzę w projektowaniu zadań technicznych dla ucznia.
EK5 Umie projektować pracownię technicznej technologii informacyjnej.
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK6 Jest świadomy konieczności nieustannego samokształcenia w zawodzie nauczyciela.

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
  Treści programowe
W1 Zapoznanie z regulaminem pracowni. Omówienie zasad zaliczania laboratorium. Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć. Podstawy posługiwania się środkami, narzędziami i metodami technologii informacyjnej. Praca z systemem operacyjnym, zaawansowane operacje plikowe (formatowanie, defragmentacja, procesy), opcje folderów, widoki folderu, rodzaje oprogramowania użytkowego.
W2 Wykorzystanie programów do prezentacji w procesie kształcenia. Tworzenie multimedialnych prezentacji materiałów edukacyjnych. Tworzenie i edytowanie szablonów prezentacji. Wstawianie obiektów multimedialnych. Stosowanie schematów kolorów. Automatyzacja pracy.
W3 Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych. Ogólna charakterystyka usług internetowych. Rodzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet z wykorzystaniem operatorów. Katalogi, bazy danych, agregatory treści w internecie. Korzystanie z baz własnych Politechniki Lubelskiej.
W4 Metody komunikowania się w sieci: poczta elektroniczna, fora i grupy dyskusyjne, pogawędki sieciowe, komunikatory internetowe, Twitter, Blip. Założenie własnego konta pocztowego. Korzystanie z programów do obsługi konta pocztowego, grup dyskusyjnych Outlook Express, Bat). Zakładanie własnego forum dyskusyjnego. Konfiguracja skryptu phpBB umożliwiającego tworzenie forum dyskusyjnego.
W5 Multimedialne środki dydaktyczne: podcast, videocast, screencast. Tworzenie edukacyjnego screencastu lub videocastu w bezpłatnym programie Wink lub BB FlashBack. Publikowanie wykonanych materiałów na własnej stronie.
W6 Platformy zdalnego nauczania. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle. Tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformie Moodle.
W7 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Regulacje prawne w Internecie i prawa autorskie. Rodzaje licencji oprogramowania.
W8 Zaliczenie
Forma zajęć – Laboratorium
  Treści programowe
L1 Zapoznanie z regulaminem pracowni. Omówienie zasad zaliczania laboratorium.
L2 Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć. Podstawy posługiwania się środkami, narzędziami i metodami technologii informacyjnej. Praca z systemem operacyjnym, zaawansowane operacje plikowe (formatowanie, defragmentacja, procesy), opcje folderów, widoki folderu, rodzaje oprogramowania użytkowego.
L3 Ćwiczenia polegające na tworzeniu multimedialnych prezentacji zawierających materiały edukacyjne. Tworzenie i edytowanie szablonów prezentacji. Wstawianie obiektów multimedialnych. Stosowanie schematów kolorów. Automatyzacja pracy.
L4 Ćwiczenie umiejętności efektywnego korzystania z usług internetowych do celów edukacyjnych. Posługiwanie się różnymi rodzajami przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet z wykorzystaniem operatorów. Korzystanie z baz własnych Politechniki Lubelskiej.
L5 Ćwiczenia w tworzeniu i eksploatacji poczty elektronicznej, for i grup dyskusyjnych oraz  komunikatorów internetowych. Zakładanie własnego konta pocztowego. Korzystanie z programów do obsługi konta pocztowego, grup dyskusyjnych Outlook Express, Bat). Zakładanie własnego forum dyskusyjnego. Konfiguracja skryptu phpBB umożliwiającego tworzenie forum dyskusyjnego.
L6 Ćwiczenia w tworzeniu edukacyjnego screencastu lub videocastu w bezpłatnych programach.  Korzystanie z multimedialnych środków dydaktycznych: podcast, videocast, screencast. Publikowanie wykonanych materiałów na własnej stronie.
L7 Ćwiczenia w zakładaniu platformy zdalnego nauczania. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle. Tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformie Moodle.
L8 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Regulacje prawne w Internecie i prawa autorskie. Rodzaje licencji oprogramowania.

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Pokaz komputerowy
3 Praca z instrukcjami laboratoryjnymi
4 Ćwiczenia praktyczne

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 30
udział w wykładach, 15
udział w laboratoriach, 15
Praca własna studenta, w tym: 20
przygotowanie do laboratoriów w oparciu o literaturę przedmiotu 10
konsultacje i przygotowanie do zaliczenia 10
Łączny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1
Literatura podstawowa
1 Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Aspra, Warszawa 2006.
2 Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press & IT, 2007.
3 Magazyn w.Net, Helion.
Literatura uzupełniająca
1 Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa PWN 2004.
2 Tanaś M., Pedagogika@środki informatyczne i media. Warszawa-Kraków 2005.
3 Biblioteka CMS, http://www.cms.rk.edu.pl/
     

 

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK1 ETI1A_W22 C2, W1,L1-L8 1, 4 O1, O2
EK2 ETI1A_W22 C1, C5 W2-W8,L2-L8 1,2, 4 O1, O2
EK3 ETI1A_W22 C3, L2-L8 1, 4 O1, O2
EK4 ETI1A_U22 C3, L2-L8 1, 3, 4 O1
EK5 ETI1A_U22 C1,C4, C5, L2-L8, 1, 2, 4 O1
EK6 ETI1A_U04 C6, L2-L8 1, 2, 4 O1

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Kolokwium zaliczeniowe na zajęciach laboratoryjnych 50%
O2 Zaliczenie wykładu 60%

 

Autor programu: dr Robert Lis
Adres e-mail: robert.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania

Dodaj komentarz