Zakres i warunki zaliczenia przedmiotu TI

Warunki zaliczenia wykładu obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

  Wymagania zaliczeniowe dotyczące przedmiotu ćwiczeń laboratoryjnych składają się z:

 • obecności na laboratorium;
 • przygotowania do laboratorium;
 • 5 pozytywnych ocen z odbytych ćwiczeń laboratoryjnych;
 • wykonanie sprawozdań do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;
 • 5 zgłoszonych w terminie linków do sprawozdań;
 • przekazanie płyty CD zawierającej wszystkie przygotowania do zajęć w formie gotowych sprawozdań (nie linków) na ostatnim spotkaniu;
 • przekazanie płyty CD (może być ta sama co wyżej) zawierającej wszystkie prace w formie sprawozdań, filmów czy prezentacji (nie linków) na ostatnim spotkaniu.

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych za wykonanie poszczególnych laboratoriów.

W przypadku nieobecności należy odrobić dane ćwiczenie poprzez aktywny udział w zajęciach dotyczących tego samego ćwiczenia laboratoryjnego ale w czasie pracy innej grupy laboratoryjnej. By odrobić zajęcia z inną grupą należy:

 • uzyskać zgodę prowadzącego;
 • sprawdzić czy jest dostępne wolne stanowisko laboratoryjne.

Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego wiąże się z umieszczeniem swojej wiadomości w temacie forum dotyczącego przedmiotu. Zarówno układ, temat jak i treści są tam szczegółowo opisane. Proszę zwrócić uwagę na login do forum, który podlega ściśle określonym kryterium.

ZAGADNIENIA rozwijające wiedzę i umiejętności dotyczące przedmiotu Technologie Informacyjne i mające pozytywny wpływ na osiągnięcia:

1. Wykonanie prezentacji promującej infonabi w formie filmu min. 2 minuty zawierającego:
– min. 50 ujęć;
– min. 6 osiągnięć koła;
– muzyka;
– lektor;
– w formie pliku multimedialnego;
– na youtube z założonym kanałem infonabi (padać dane logowania).

2. Realizacja spotkania w formie konferencji z firmą (InsERT, WaPro, Asseco, Comarch…) lub znaną osobą (warunki jak seminarium z Techland) (każda osoba = funkcja):
– plakaty;
– konferansjer (prowadzący);
– kontakt z mediami (prasa, radio, tv, władze uczelni-kosztorys: strona pollub.pl, wpt.pollub.pl);
– organizacja sali, pozwolenia, kosztorys, pozyskanie zaproszonego.

3. Opracowanie kursu e-learningowego na platformie Moodle o tematyce wybranej z dowolnego ćwiczenia laboratoryjnego lub instrukcji konfiguracji Eduroam na Windows 10:
– wykonanie platformy Moodle na serwerze pollub.pl;
– min. 50 sekranów;
– min. 50 obrazków;
– min. 10 hyperlinków;
– min. 10 odwołań do srton WWW wyjaśniających;
– min. 5 quizów (6 pytań w ciągu 180 sekund całość) z powrotem do początku rozdziału w przypadku 50% błędnych odpowiedzi;
– min. 1 test wielokrotnego wyboru na zakończenie obejmujący całość zagadnienia z wynikiem na koniec.

4. Przygotowanie wystąpienia na tygiel (referat nt. swojej pracy inżynierskiej):
– ustalenie tematu;
– wykonanie referatu min. 5 stron;
– uzyskanie pozytywnej recenzji dowolnego pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora.

5. Stworzenie i przeprowadzenie w internecie badania w formie zestawu pytań ankietowych dotyczących wybranego zestawu ćwiczeniowego TI:
– ustalenie tematyki badań;
– min. 20 pytań satysfakcji;
– stworzenie strony na pollub.pl z ankietą i graficzną bazą wyników;
– przeprowadzenie badania nieanonimowego na studentach ETI lub IB.

Tematy do opracowania dla osób z niewielkimi brakami w zaliczeniu:

1. Opisz różnice między WF-MAG a Subiekt GT.

2. Opisz różnice między WF-MAG a OPTIMA.

3. Opisz różnice między OPTIMA a Subiekt GT.

4. Opisz instalację i możliwości systemu Linux Mint w wersji 17.

5. Opisz różnice występujące między Linux Mint 17 Debian  a Linux Mint 16 Ubuntu (main edition).

6. Opisz instalację, konfigurację i przykłady wykorzystania Hyper-V w Windows 8.

7. Opisz różnice między Virtual-PC a Hyper-V.

8. Wylicz różnice między MS Office 2013 a Open Office w wersji ux.pl.

9. Uzasadnij chęć wykorzystania Hyper-V w edukacji.

10. Opisz różnice między Virtual-box a Virtual-PC.

11. Opisz ministerialny zakres przedmiotu Technologia Informacyjna.

12. Opisz co najmniej 20 zasad pozycjonowania stron internetowych.

Wymagania:

– opublikowane w sieci na własnej stronie WWW z podaniem pełnych danych autora u góry artykułu (w przypadku wykrycia plagiatu przez Googla – wymagane do sądu);

– zgłoszone do indeksacji w Google (wymagany dowód w postaci konta google ze zgłoszoną stroną);

– ma zawierać standardowe elementy: tytuł, spis treści, spis ilustracji, biblio- i netografię i inne;

– min. 5 własnych zdjęć (obrazków, schematów); min. 3 strony tekstu w artykule (max. czcionka 11);

– oddać w formie e-maila zawierającego zrzuty ze zgłoszenia do google’a oraz adres www, login oraz hasło na r.lis@pollub.pl.

 

Karta (sylabus) przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia I stopnia

Przedmiot: Technologie informacyjne
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Kod przedmiotu: 13
Rok: I
Semestr: II
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 30
Wykład 15
Ćwiczenia
Laboratorium 15
Projekt
Liczba punktów ECTS: 2
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski

 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.
C2 Poznanie rodzajów technologii informacyjnej i zastosowania ich w edukacji.
C3 Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania urządzeń technologii informacyjnej na lekcjach, poznanie narzędzi badawczych do oceny i analizy wyników nauczania.
C4 Poznanie sposobów rozwijania zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów.
C5 Rozwój własnej pracy przez korzystanie z narzędzi technologii informacyjnych.
C6 Zasady tworzenia i organizacji pracowni technologii informacyjnej.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyczne.
2 Posiada podstawową wiedze z zakresu technologii informacyjnej.
3 Wykorzystuje literaturę i inne źródła informacji.

 

Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK1 Rozumie istotę opracowania dokumentacji w nauczaniu przedmiotów wykorzystujących technologię informacyjną.
EK2 Zna formy i metody kontroli i oceny wyników nauczania.
EK3 Rozumie istotę projektowania testów i quizów dydaktycznych korzystających z narzędzi technologii informacyjnej.
  W zakresie umiejętności:
EK4 Umie wykorzystać wiedzę w projektowaniu zadań technicznych dla ucznia.
EK5 Umie projektować pracownię technicznej technologii informacyjnej.
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK6 Jest świadomy konieczności nieustannego samokształcenia w zawodzie nauczyciela.

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe
W1 Zapoznanie z regulaminem pracowni. Omówienie zasad zaliczania laboratorium.

Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć. Podstawy posługiwania się środkami, narzędziami i metodami technologii informacyjnej. Praca z systemem operacyjnym, zaawansowane operacje plikowe (formatowanie, defragmentacja, procesy), opcje folderów, widoki folderu, rodzaje oprogramowania użytkowego.

W2 Wykorzystanie programów do prezentacji w procesie kształcenia. Tworzenie multimedialnych prezentacji materiałów edukacyjnych. Tworzenie i edytowanie szablonów prezentacji. Wstawianie obiektów multimedialnych. Stosowanie schematów kolorów. Automatyzacja pracy.
W3 Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych. Ogólna charakterystyka usług internetowych. Rodzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet z wykorzystaniem operatorów. Katalogi, bazy danych, agregatory treści w internecie. Korzystanie z baz własnych Politechniki Lubelskiej.
W4 Metody komunikowania się w sieci: poczta elektroniczna, fora i grupy dyskusyjne, pogawędki sieciowe, komunikatory internetowe, Twitter, Blip. Założenie własnego konta pocztowego. Korzystanie z programów do obsługi konta pocztowego, grup dyskusyjnych Outlook Express, Bat). Zakładanie własnego forum dyskusyjnego. Konfiguracja skryptu phpBB umożliwiającego tworzenie forum dyskusyjnego.
W5 Multimedialne środki dydaktyczne: podcast, videocast, screencast. Tworzenie edukacyjnego screencastu lub videocastu w bezpłatnym programie Wink lub BB FlashBack. Publikowanie wykonanych materiałów na własnej stronie.
W6 Platformy zdalnego nauczania. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle. Tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformie Moodle.
W7 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Regulacje prawne w Internecie i prawa autorskie. Rodzaje licencji oprogramowania.
W8 Zaliczenie
Forma zajęć – Laboratorium
Treści programowe
L1 Zapoznanie z regulaminem pracowni. Omówienie zasad zaliczania laboratorium.
L2 Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć. Podstawy posługiwania się środkami, narzędziami i metodami technologii informacyjnej. Praca z systemem operacyjnym, zaawansowane operacje plikowe (formatowanie, defragmentacja, procesy), opcje folderów, widoki folderu, rodzaje oprogramowania użytkowego.
L3 Ćwiczenia polegające na tworzeniu multimedialnych prezentacji zawierających materiały edukacyjne. Tworzenie i edytowanie szablonów prezentacji. Wstawianie obiektów multimedialnych. Stosowanie schematów kolorów. Automatyzacja pracy.
L4 Ćwiczenie umiejętności efektywnego korzystania z usług internetowych do celów edukacyjnych. Posługiwanie się różnymi rodzajami przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet z wykorzystaniem operatorów. Korzystanie z baz własnych Politechniki Lubelskiej.
L5 Ćwiczenia w tworzeniu i eksploatacji poczty elektronicznej, for i grup dyskusyjnych oraz  komunikatorów internetowych. Zakładanie własnego konta pocztowego. Korzystanie z programów do obsługi konta pocztowego, grup dyskusyjnych Outlook Express, Bat). Zakładanie własnego forum dyskusyjnego. Konfiguracja skryptu phpBB umożliwiającego tworzenie forum dyskusyjnego.
L6 Ćwiczenia w tworzeniu edukacyjnego screencastu lub videocastu w bezpłatnych programach.  Korzystanie z multimedialnych środków dydaktycznych: podcast, videocast, screencast. Publikowanie wykonanych materiałów na własnej stronie.
L7 Ćwiczenia w zakładaniu platformy zdalnego nauczania. Instalacja i konfiguracja platformy Moodle. Tworzenie kursów zdalnego nauczania na platformie Moodle.
L8 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Regulacje prawne w Internecie i prawa autorskie. Rodzaje licencji oprogramowania.

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Pokaz komputerowy
3 Praca z instrukcjami laboratoryjnymi
4 Ćwiczenia praktyczne

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 30
udział w wykładach, 15
udział w laboratoriach, 15
Praca własna studenta, w tym: 20
przygotowanie do laboratoriów w oparciu o literaturę przedmiotu 10
konsultacje i przygotowanie do zaliczenia 10
Łączny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1
Literatura podstawowa
1 Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Aspra, Warszawa 2006.
2 Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press & IT, 2007.
3 Magazyn w.Net, Helion.
Literatura uzupełniająca
1 Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa PWN 2004.
2 Tanaś M., Pedagogika@środki informatyczne i media. Warszawa-Kraków 2005.
3 Biblioteka CMS, http://www.cms.rk.edu.pl/

 

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK1 ETI1A_W22 C2, W1,L1-L8 1, 4 O1, O2
EK2 ETI1A_W22 C1, C5 W2-W8,L2-L8 1,2, 4 O1, O2
EK3 ETI1A_W22 C3, L2-L8 1, 4 O1, O2
EK4 ETI1A_U22 C3, L2-L8 1, 3, 4 O1
EK5 ETI1A_U22 C1,C4, C5, L2-L8, 1, 2, 4 O1
EK6 ETI1A_U04 C6, L2-L8 1, 2, 4 O1

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Kolokwium zaliczeniowe na zajęciach laboratoryjnych 50%
O2 Zaliczenie wykładu 60%

 

Autor programu: dr Robert Lis
Adres e-mail: r.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania

Dodaj komentarz