Tematyka wykładu TI

Zakres Technologii informacyjnej:

Spis treści:
Urządzenia Technologii Informacyjnej: ti_urzadzenia_technologii_inf.ppt
Narzędzia Technologii Informacyjnej: narzedzia_ti.ppt
Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji: wykorzystywanie_informacji.ppt
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem TI: Rozwiązywanie_zadań_ti.ppt
Oddziaływanie personalne i środowiskowe TI: Oddzia_person_środo.ppt

Multimedialne środki dydaktyczne: podcast, videocast, screencast: Multi_srodki_dydakty_screen.ppt

Platformy zdalnego nauczania: plat_zdal_naucz.ppt

Zaczynając należy wspomnieć i odróżnić technologię informacyjną od informatyki. Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się wieloma aspektami i zastosowaniami komputerów. Natomiast technologia informacyjna znacznie wykracza swoim zakresem poza informatykę. Technologia informacyjna jest to zespół środków (czyli urządzeń , takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi (czyli oprogramowanie), jak również inne technologie (takie, jak telekomunikacja), które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją, a więc prawidłowego jej poszukiwania, porządkowania i wykorzystania. Technologia informacyjna jest więc połączeniem zastosowań informatyki z wieloma innymi technologiami pokrewnymi co daje nam bardzo szeroką dziedzinę nauki ciągle bardzo prężnie rozwijającą się.

Urządzenia Technologii Informacyjnej:
Uczeń na przedmiocie powinien zaznajomić się z podstawowymi pojęciami, środkami oraz narzędziami wykorzystywanymi w technologii informacyjnej. Absolwent powinien znać przynajmniej podstawy budowy i funkcje komputera oraz nowoczesne urządzenia, które współpracują z komputerem. Mają one za zadanie pomoc w wykorzystywaniu wiedzy z zakresu technologii informacyjnej. Rozgałęzieniem tej pomocy jest zarządzaniem plikami oraz folderami, wysyłanie faksów, e-mail, edytowanie tekstu oraz zarządzanie bazą danych. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z nowościami z obszaru technologii informacyjnej ponieważ ta dziedzina wiedzy bardzo prężnie się rozwija i nabywa nowych usprawnień umożliwiających lepsze wyszukanie jak i przekazanie informacji. Podczas nauki na przedmiocie technologia informacyjna niezbędne jest opanowanie umiejętności obsługi komputera oraz jego funkcjonalności. Absolwent powinien doskonale być zaznajomiony z typowymi urządzeniami zewnętrznymi takimi jak obsługa skanera, drukarki, faksu czy tez innymi potrzebnymi do przetwarzania informacji. Uczeń na lekcjach przedmiotu technologia informacyjna zaznajamia się z podstawowymi funkcjami sieci komputerowych. Przygotowuje to młodego człowieka do pracy globalnej oraz lokalnej. Pozwala to na łatwiejsze wyszukiwanie, analizowanie i selekcjonowanie informacji. Widzimy więc, że wszelkie urządzenia zdolne do przetwarzania informacji są niezbędne do pracy z Technologią Informacyjną, musimy na bieżąco analizować rynek aby móc zgłębiać swoje kompetencje i rozwijać wraz z tempem rozwoju urządzeń.

Podsumowując, uczeń na zajęciach technologii informacyjnej uczy się:
• Zaznajomić się z funkcjami modelu komputera, poznać jego składowe oraz współdziałanie.
• Posługiwać się elementami zestawu komputerowego oraz znać jego parametry oraz cechy.
• Biegle posługiwać się urządzeniami medialnymi, które współpracują z komputerem takimi jak telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny, płyty CD
• Znać różne formaty plików uwzględniając rodzaj i przeznaczenie informacji.
• Posługiwać się podstawowymi usługami w sieciach komputerowych, lokalnych i rozległych.

Narzędzia Technologii Informacyjnej
Narzędzia dzięki którym można się poruszać po płaszczyźnie technologii informacyjnej dają bardzo wiele różnorodnych zastosowań. Poczynając od planowania i opracowywania przeróżnych wypowiedzi spójnych formalnie i tematycznie lub prezentacji multimedialnych, używanie programów usprawniających prace dydaktyczną a więc wspomagające naukę różnych przedmiotów skracając czas potrzebny choćby na odnalezienie konkretnych informacji. Narzędzia TI dają możliwość także bardzo wygodnego organizowania pracy z bazami danych a więc wyszukiwania i selekcjonowania często długich ciągów treści. Jest bardzo wiele programów zaczynając od systemów operacyjnych typu Windows, Linux czy iOS, następnie przeróżne edytory jak np. tekstu (word), grafiki (gimp) czy dźwięku (audio editor). Spotkać się także można z programami do pracy na bazach danych (Access) lub różnych programach inżynierskich (Autocad). Nie można także zapomnieć o antywirusach bez których praca byłaby utrudniona przez wirusy w domenie szerokopasmowego internetu.

Podsumowując, uczeń na zajęciach z technologii informacyjnej uczy się:
• Potrafić stosować narzędzia technologii informacyjnej. Inaczej mówiąc wszelkiego rodzaju oprogramowania.
• Opracowywać i planować za pomocą narzędzi TI różnych tematycznie i formalnie wypowiedzi pisemnych i prezentacji.
• Opracowywać i planować za pomocą narzędzi TI wypowiedzi pisemnych i prezentacji dostępnych w sieci, które zawierają informacje w różnorodnych formatach.
• Wyszukiwać informacji w bazach danych.
• Poznawać nowe programy oraz pomoce przy rozwiązywaniu zadań i problemów.
• Komunikować się, poszukiwać i wykorzystywać informacje.

Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji
Tutaj uczeń musi posiąść wiedzę z zakresu efektywnego wyszukiwania informacji czyli zarządzania bazami danych i przeglądarkami wraz z wyszukiwarkami. Baza danych czyli uporządkowany zbiór danych w jednym miejscu jest bardzo łatwy do obsługi jej zawartości czyli wyszukiwania tego co najważniejsze w danej chwili. Z pomocą przychodzą wyszukiwarki internetowe czyli programy służące odnajdywaniu w internecie informacji według podanych przez użytkownika słów kluczowych. Biegłe posługiwanie się wyszukiwarką jest teraz kluczową umiejętnością jaką uczeń musi nabyć aby efektywnie wyszukiwać informacje. Jest wiele wyszukiwarek dostępnych na rynku takich jak: Google, Yahoo, Bing czy Baidu. Wyszukiwarki działają na podobnej zasadzie a więc za pomocą specjalnych programów tak zwanych web crawlerów przeczesują internet indeksując wszystkie strony, później daje to możliwość odnalezienia tych stron na podstawie wpisywanych słów kluczowych. Lecz mimo pomocy wyszukiwarek dalej jest bardzo wiele odnośników do miliarda słów. Dlatego aby sprecyzować wyszukiwania, do dyspozycji wykorzystywane są operatory wyszukiwania czyli pojedyncze znaki lub słowa kluczowe mające sprecyzować obszar wyszukiwania.

Uczeń na zajęciach technologii informacyjnej uczy się:
• Gromadzić, wartościować, selekcjonować informacje przy wykorzystywaniu TI.
• Wyszukiwać informacje w bazach danych oraz w sieciach komputerowych.
• Wykorzystywać różnorodne techniki poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretacji informacji.
• Komunikować się na odległość za pomocą komputera i sieci
• Uczestniczyć w życiu różnorodnych grup i społeczności sieci komputerowych

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem TI
Technologia Informacyjna daje możliwość korzyści jeżeli chodzi o pokonywanie różnych trudności ograniczając stracony czas. Lecz aby to zrobić uczeń powinien być świadomy w jaki sposób zastosować sprzęt komputerowy i technologie informacyjne do wykonania zadania. Uczeń ma możliwość korzystania z gotowych programów komputerowych aby rozwiązywać problemy lub stworzyć autorskie programy dopasowane indywidualnie do potrzeb. Jeżeli czynność zostaje wykonana systematycznie takie działania przyniosą wielkie korzyści dla użytkownika. Nauka z wykorzystaniem TI jest o wiele przyjemniejsza oraz efektywniejsza dlatego uczniowie którzy posiądą tą wiedzę zaoszczędzą bardzo dużo czasu na wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji.

Podsumowując rozdział, uczeń na zajęciach z technologii informacyjnej uczy się:
• Indywidualnie i zespołowo opracowywać projekty z różnych przedmiotów za pomocą technologii informacyjnej.
• Weryfikować uzyskane wyniki.
• Rozwiązywać zadania i problemy.
• Obserwowania, rejestrowania, opracowywania wyników, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji.

Oddziaływanie personalne i środowiskowe TI
Mimo iż technologia Informacyjna zapewnia bardzo wiele korzyści, niesie ze sobą także niebezpieczeństwa związane choćby z anonimowością oraz ochroną danych osobowych. Aby właściwie korzystać z tej dziedziny wiedzy uczeń powinien nabyć informacje w jaki sposób ograniczyć niepożądane działania TI. Następną ważną wiedzą jaką uczeń powinien posiąść są prawa autorskie, które nagminnie są łamane w świecie internetu oraz być świadomy co to jest przestępstwo i kradzież cudzej własności. Uczeń powinien wiedzieć, że istnieje poufność, bezpieczeństwo a także ochrona danych informacji w sieciach komputerowych. Środowisko ulega gwałtownym zmianom dzięki szybkiemu przepływowi informacji, następuje bardzo szybki rozwój wszystkiego co nas otacza i powoduje wytworzenie rzeczywistości wirtualnej, niebezpiecznej dla ludzi ze względu na brak interakcji człowieka z człowiekiem.

Podsumowując ten rozdział, uczeń na zajęciach technologii informacyjnej uczy się:
• Poznawać normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjnej, które dotyczą rozpowszechniania programów komputerowych i przestępczości komputerowej.
• Wiedzieć, że istnieje poufność, bezpieczeństwo, ochrona danych a przede wszystkim informacji w sieciach komputerowych oraz komputerze.
• Znać szanse oraz zagrożenia technologii informacyjnej.

Podłączanie pulpitu zdalnego:

pulpit.pollub.pl: 3301 do 3315     Login: Administrator    Student1 do 15