Zakres i warunki zaliczenia PIiKwSB

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Procesy informacyjne i komunikacyjne w systemach bezpieczeństwa 

Zagadnienia na ćwiczenia:

 1. Podstawowe zagadnienia z przedmiotu
 2. Informacja rynkowa w gospodarce globalnej
 3. Informacja jako zasób organizacji
 4. Informacja rynkowa jako determinanta w tworzeniu pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym
 5. Definicja cel i zakres zarzadzania informacją
 6. Zarządzanie informacją rynkową w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw globalnych
 7. System informacyjny
 8. Cyberprzestrzeń jako obszar przetwarzania informacji
 9. Generowanie, gromadzenie i przechowywanie informacji
 10. Metody i narzędzia przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni
 11. Przetwarzanie (opracowanie) informacji
 12. Metodologiczno-technologiczne aspekty funkcjonowania cyberprzestrzeni
 13. Udostępnianie, interpretacja i wykorzystanie informacji
 14. Modelowe ujęcie przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni
 15. Zarządzanie jakością informacji
 16. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 17. Zasady zabezpieczania informacji w małych firmach
 18. Informacja w internecie

Zagadnienia wykładowe:

 1. Przygotuj uzasadnienie potrzeby przygotowania z zakresu komunikacji społecznej w pracy inżyniera bezpieczeństwa.
 2. Pojęcie i model komunikowania
 3. Funkcje komunikatu.
 4. Cechy komunikacji społecznej.
 5. Poziomy komunikowania.
 6. Model kompetencji komunikacyjnej
 7. Metody autoprezentacji oraz przygotowywania wystąpień publicznych w pracy inżyniera bezpieczeństwa
 8. Stosowane techniki autoprezentacji oraz przygotowywania wystąpień publicznych w pracy inżyniera bezpieczeństwa
 9. Zdefiniuj: dane, informacja, wiedza.
 10. Informacja a komunikat.
 11. Cechy informacji.
 12. Struktura informacji.
 13. Strumienie informacyjne.
 14. Procesy informacyjne.
 15. Charakterystyka systemu informacyjnego.
 16. Metody rozwiązywania problemów w systemach bezpieczeństwa
 17. Techniki rozwiązywania problemów w systemach bezpieczeństwa
 18. Sposoby podejmowania decyzji w systemach bezpieczeństwa
 19. Procesy przetwarzania informacji oraz danych, usprawniające organizację pracy zawodowej i edukacyjnej inżyniera bezpieczeństwa
 20. Komunikacja werbalna.
 21. Funkcje języka.
 22. Wyzwania i zagrożenia komunikacji
 23. Pokonywanie trudności w komunikowaniu się.
 24. Komunikacja niewerbalna.
 25. Funkcje komunikacji niewerbalnej.
 26. Typy przekazów niewerbalnych
 27. Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne.
 28. Typy komunikowania: komunikowanie perswazyjne.
 29. Podstawowe zasady konstruowania komunikatów informacyjnych.
 30. Podstawowe zasady konstruowania komunikatów perswazyjnych

Karta (sylabus) przedmiotu

Studia I stopnia

Przedmiot: Procesy informacyjne i komunikacyjne w systemach bezpieczeństwa
Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy
Kod przedmiotu: IB_42
Rok: III
Semestr: 6
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 30
Wykład 15
Ćwiczenia
Laboratorium 15
Projekt
Liczba punktów ECTS: 3
Sposób zaliczenia: Zaliczenie
Język wykładowy: Język polski

 

Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie z podstawową terminologią, modelami komunikacyjnymi oraz teoriami z zakresu procesów informacyjnych i komunikacyjnych
w systemach bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wiedzy na temat praktycznych aspektów komunikacji społecznej
C2 Zapoznanie studentów z technikami i metodami stosowanymi w celu usprawnienia organizacji pracy inżyniera bezpieczeństwa
C3 Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
w systemach bezpieczeństwa, obejmujących takie obszary, jak: strategie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, negocjacje, trening asertywności, techniki autoprezentacji oraz przygotowywanie wystąpień publicznych
C4 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania podstawowych zadań związanych z tworzeniem i przetwarzaniem informacji z zakresu inżynierii bezpieczeństwa

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu nauk społecznych
2 Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami technologii informacyjnej  

 

Efekty uczenia się
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Zna podstawowe zagadnienia z procesów informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych w działalności zawodowej i edukacyjnej oraz rozumie znaczenie ich prawidłowego stosowania
EK 2 Zna główne teorie z zakresu asertywności, komunikowania się
w grupie, aktywnego słuchania ułatwiające kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie działań w stanie zagrożenia
  W zakresie umiejętności:
EK 3 Potrafi przetwarzać, zarządzać i integrować informacje z różnych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski
i odpowiednio je argumentować wykorzystują posiadaną wiedz z teorii komunikowania
EK 4 Potrafi stosować różne metody i techniki z zakresu komunikacji społecznej w celu usprawniania organizacji pracy inżyniera bezpieczeństwa
EK 5 Potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne oraz stosuje rozmaite techniki komunikacyjne umożliwiające komunikowanie się ze specjalistami z różnych dziedzin
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK 6 Jest gotów do rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
  Treści programowe
W1 Przedstawienie podstawowych informacji o przedmiocie (efekty kształcenia, treści programowe, metody weryfikacji efektów kształcenia oraz kryteria oceny). Potrzeba przygotowania z zakresu komunikacji społecznej w pracy inżyniera bezpieczeństwa. Pojęcie i model komunikowania oraz funkcje komunikatu. Cechy komunikacji społecznej, poziomy komunikowania. Model kompetencji komunikacyjnej
W2 Metody i techniki autoprezentacji oraz przygotowywania wystąpień publicznych w pracy inżyniera bezpieczeństwa
W3 Dane, informacja, wiedza. Informacja a komunikat. Cechy i struktura informacji. Strumienie i procesy informacyjne. Charakterystyka systemu informacyjnego
W4 Metody i techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w systemach bezpieczeństwa
W5 Procesy przetwarzania informacji oraz danych, usprawniające organizację pracy zawodowej i edukacyjnej inżyniera bezpieczeństwa
W6 Komunikacja werbalna. Funkcje języka. Wyzwania i zagrożenia, pokonywanie trudności. Komunikacja niewerbalna. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Typy przekazów niewerbalnych
W7 Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne i perswazyjne. Podstawowe zasady konstruowania komunikatów informacyjnych i perswazyjnych
W8 Zaliczenie
Forma zajęć – ćwiczenia
  Treści programowe
L1 Zapoznanie z instrukcją BHP pracowni. Rozdanie oraz omówienie tematów prezentacji i wystąpień z zakresu systemów informacyjnych i komunikacyjnych w systemach bezpieczeństwa
L2–L3 Stosowanie wybranych metod i technik konstruowania informacji i komunikatów w pracy zawodowej i edukacyjnej inżyniera bezpieczeństwa. Prezentacja wystąpień studentów z zakresu przydzielonych tematów
L4–L5 Stosowanie wybranych procesów przetwarzania informacji oraz danych, usprawniających organizację pracy zawodowej i edukacyjnej inżyniera bezpieczeństwa. Prezentacja wystąpień studentów z zakresu przydzielonych tematów
L6–L7 Użycie wybranych metod i technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w pracy zawodowej i edukacyjnej inżyniera bezpieczeństwa. Prezentacja wystąpień studentów z zakresu przydzielonych tematów
L8 Zaliczenie

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Film dydaktyczny
3 Metoda projektów

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne z wykładów 51%
O2 Publiczne przedstawienie przydzielonego tematu 60%
O3 Wykonanie prezentacji zaliczeniowej 100%

 

Literatura podstawowa
1 Roman K., Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
2 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007
3 Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck 2011
4 Hamilton C., Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011
Literatura uzupełniająca
1 Wasylczyk P., Prezentacje naukowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017
2 Mazur J., Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012
3 Podgórecki J. i in., Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2011

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
 aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
w tym:
30
Udział w wykładach 15
Udział w laboratoriach 15
Praca własna studenta, w tym: 45
Przygotowanie do zaliczenia wykładu 20
Przygotowanie wystąpienia publicznego
i prezentacji multimedialnej
25
Łączny czas pracy studenta 75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3

 

Macierz efektów uczenia się
Efekt
uczenia się
Odniesienie danego efektu uczenia się do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 IBZ1P_W20 C1, C2 W1–W7 1, 2 O1
EK 2 IBZ1P_W20 C1, C2 W1–W7 1, 2 O1
EK 3 IBZ1P_U12

IBZ1P_U15

IBZ1P_U24

IBZ1P_U29

C4 L2–L7 3 O2, O3
EK 4 IBZ1P_U15

IBZ1P_U24

IBZ1P_U29

C2, C3 L2–L7 3 O2, O3
EK 5 IBZ1P_U15

IBZ1P_U24

IBZ1P_U29

C2, C3 L2–L7 3 O2, O3
EK 6 IBZ1P_K04 C1, C2, C3 W1–W8, L1–L8 1, 3 O1, O2, O3

 

Autor programu: dr Renata Lis
Adres e-mail: r.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Podstaw Techniki, WPT