Warunki zaliczenia OPiZ

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Zagadnienia dotyczące wykładu:

 1. Istota i znaczenie organizacji pracy i zarządzania.
 2. Koncepcja i funkcje zarządzania.
 3. Rodzaje przedsiębiorstw.
 4. Organizacja przedsiębiorstw.
 5. Otoczenie przedsiębiorstwa.
 6. Istota pracy kierowniczej.
 7. Style kierowania.
 8. Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Przywództwo.
 9. Planowanie działalności przedsiębiorstwa.
 10. Organizowanie pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 11. Organizowanie pracy w przedsiębiorstwach usługowych.
 12. Formowanie stanowisk pracy.
 13. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
 14. Projektowanie systemów produkcyjnych.
 15. Systemy planowania produkcji.
 16. Systemy sterowania produkcją.
 17. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi.
 18. Projektowanie wyrobów i usług.
 19. Prognozowanie działalności przedsiębiorstwa.
 20. Planowanie zdolności produkcyjnych.
 21. Strategie działalności wytwórczej i usługowej.
 22. Zarządzanie działalnością wytwórczą i usługową.
 23. Pojęcia jakości i niezawodności w przedsiębiorstwie.
 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
 25. Motywowanie pracowników.
 26. Pojęcie pracy w przedsiębiorstwie.
 27. Badanie wydajności pracy w przedsiębiorstwie.
 28. Aspekty ludzkie i etyczne w zarządzaniu i organizacji pracy.
 29. Rozwój przedsiębiorstwa, firmy i jego realizacja.
 30. Zarządzanie produkcją i usługami w strategii walki konkurencyjnej i w warunkach globalizacji.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia I stopnia

Przedmiot:

Organizacja pracy i zarządzanie

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot treści kierunkowych (przedmiot do wyboru)
Kod przedmiotu: 37a
Rok: IV
Semestr: 7
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 30
Wykład 30 
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 2
Sposób zaliczenia: Zaliczenie
Język wykładowy: Język polski

 

Cele przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu podstaw organizacji pracy i zarządzania
C2 Zdobycie wiedzy na temat form zarządzania i rodzajów organizacji pracy
C3 Nabycie wiadomości w zakresie wspomagania pracy firm oraz przedsiębiorstw w zarządzaniu pracą

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Umiejętność korzystania z literatury oraz innych źródła informacji
2 Postawa samokształcenia w zakresie organizacji i zarządzania pracą

 

Efekty uczenia się
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw organizacji
i zarządzania pracą
EK 2 Student ma wiedzę na temat form i rodzajów organizacji pracy oraz cech dobrego przedsiębiorcy
EK 3 Student ma niezbędną wiedzę do rozumienia uwarunkowań zarządzania i organizacji pracy w działalności przedsiębiorczej
  W zakresie umiejętności:
EK 4 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami organizacji pracy i zarządzania
EK 5 Potrafi wykorzystać wiedzę w planowaniu działalności gospodarczej
i organizacji pracy
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK 6 Student jest przygotowany do ustalania priorytetów i właściwego podziału prac oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
EK 7 Student jest gotów do podejmowania profesjonalnej odpowiedzialności za pracę własną oraz wspólnie realizowanych zadań

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
  Treści programowe
W1 Organizacja pracy i zarządzanie – cel, przedmiot, istota i znaczenie.  Koncepcja i funkcje zarządzania. Rodzaje i organizacja przedsiębiorstw. Otoczenie przedsiębiorstwa
W2 Istota pracy kierowniczej i style kierowania. Przywództwo. Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Planowanie działalności przedsiębiorstwa
W3 Organizowanie pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych
i usługowych. Formowanie stanowisk pracy. Struktura organizacyjna
W4 Projektowanie systemów produkcyjnych
W5 Systemy planowania i sterowania produkcją
W6 Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi. Projektowanie wyrobów
i usług
W7 Prognozowanie działalności przedsiębiorstwa
W8 Planowanie zdolności produkcyjnych. Strategie działalności wytwórczej i usługowej
W9 Zarządzanie działalnością wytwórcza i usługową. Jakość
i niezawodność
W10 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Motywowanie pracowników
W11 Praca i jej badanie
W12 Aspekty ludzkie i etyczne w zarządzaniu i organizacji pracy
W13 Rozwój przedsiębiorstwa, firmy i jego realizacja
W14 Zarządzanie produkcją i usługami w strategii walki konkurencyjnej
i w warunkach globalizacji
W15 Zaliczenie przedmiotu

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład informacyjny
2 Wykład konwersatoryjny
3 Środki multimedialnego przekazu

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne 60%

 

Literatura podstawowa
1 Michalski E., Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Koszalin 2008
2 Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Juraczak D., Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2014
3 Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja
i usługi, PWN, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca
1 Szpakowski M.K., Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem
od A do Z, Wydawnictwo Knowledge Innvation Center, Zamość 2018
2 Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
3 Kożuch B., Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Białystok 2000
4 Klepacki B., Podstawy organizacji i zarządzania, Ostrowiec Świętokrzyski 1999

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
 aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
w tym:
30
Udział w wykładach 30
Praca własna studenta, w tym: 20
Przygotowanie do zaliczenia 20
Łączny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2

 

Macierz efektów uczenia się
Efekt
uczenia się
Odniesienie danego efektu uczenia się do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI1A_W22 C1, C2 W1–W10 1, 2 O1
EK 2 ETI1A_W22 C2 W3–W12 1, 3 O1
EK 3 ETI1A_W04

ETI1A_W12

C3 W12–W14 1, 2 O1
EK 4 ETI1A_U03, ETI1A_U13 C1, C3 W1–W11 2, 3 O1
EK 5 ETI1A_U13 C2, C3 W3–W5, W8, W13 2, 3 O1
EK 6 ETI1A_K01 C2, C3 W3, W6–W10 1, 2 O1
EK 7 ETI1A_K03 C2, C3 W11–W14 1, 2, 3 O1

 

Autor programu: mgr inż. Barbara Buraczyńska
Adres e-mail: b.buraczynska@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Podstaw Techniki