Pedagogiczna ETI

PROGRAM PEDAGOGICZNEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ
dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

1. Postanowienia ogólne
Spośród głównych mierników efektywności systemu kształcenia wymienić należy umiejętność absolwentów, do szybkiego dostosowania się do zmieniających się oczekiwań pracodawców, czy zmiany miejsca pracy. Jednym z warunków, które w istotny sposób określają tą efektywność, jest możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu bezpośrednio w przedsiębiorstwach.
Praktyka studencka na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna odbywana jest po II, IV i VI semestrze studiów w przypadku studiów stacjonarnych. Praktyka jest podzielona na:
– opiekuńczo -wychowawczą;
– dydaktyczne.
Studenci pracujący mogą mieć zaliczoną praktykę na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu (umowy o pracę) decyzją Dziekana WPT jeśli praca wykonywana przez studenta kwalifikuje się jako zgodna z celami praktyki oraz okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu praktyki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej Nr R-8/2009). Pozostali studenci zobowiązani są do odbycia praktyki w dowolnej instytucji edukacyjnej umożliwiającej realizację celów praktyki studenckiej. Działając w imieniu Wydziału Podstaw Techniki, Dziekan podpisał z instytucjami regionu lubelskiego listy intencyjne w sprawie umożliwienia praktyk przyszłym studentom kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.
Istnieje również możliwość realizacji praktyk zagranicznych poprzez korzystanie z programu Erasmus+ wspierającego staże i praktyki studenckie w firmach zagranicznych jak również poprzez IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).
Nieobecność praktykanta na praktyce może być usprawiedliwiona tylko w przypadku choroby (zwolnienie lekarskie).

2. Cele praktyki
Głównym celem zawodowej praktyki studenckiej jest zapoznanie studentów z działalnością instytucji edukacyjnej, a w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi:

3. Zasady organizacji i przebiegu praktyki
1. Student na podstawie skierowania (zgoda na odbycie praktyki studenckiej do pobrania w sekretariacie KMiTN w pok. 238 – załącznik 1) zobowiązany jest znaleźć instytucję edukacyjną, w którym odbędzie się praktyka. Może wykorzystać w tym celu ofertę praktyk przygotowaną przez wydział, skorzystać z Biura Karier PL lub dowolnego innego źródła (patrz wyżej).
2. Każdy student zamierzający odbyć praktykę musi otrzymać od instytucji zgodę (załącznik 1) na odbycie praktyki zawierającą termin oraz opiekuna praktyki podpisaną przez Dyrektora lub wyznaczoną przez niego osobę – opiekuna praktyki.
3. Student w terminie do rozpoczęcia sesji przekazuje zgodę (załącznik 1) oraz wypełnia w dwóch egzemplarzach umowę (załącznik 3– do pobrania w sekretariacie KMiTN w pok. 238) i oddaje je opiekunowi praktyki bądź Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Studenckich do Uczelni w celu kwalifikacji praktyki.
4. W terminie do zakończenia sesji letniej student od opiekuna praktyki bądź Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (do pobrania w sekretariacie KMiTN w pok. 238) pobiera
dwa egzemplarze umowy podpisane przez Dziekana, rachunek do umowy
6. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest wypełnić w dwóch egzemplarzach umowę (załącznik 3– do pobrania w sekretariacie KMiTN w pok. 238) w celu przekazania jej opiekunowi praktyki bądź Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Studenckich
opiekunowi praktyki z ramienia instytucji.
5. Student pobiera od opiekuna praktyki lub Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich umowę w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przekazuje instytucji) zawartą przez Uczelnię z Przedsiębiorstwem (załącznik 2 do pobrania w sekretariacie KMiTN w pok. 238) oraz raz w ciągu toku studiów dziennik praktyki i odbywa praktykę.
6. Po ukończeniu praktyki najpóźniej w terminie 14 dni od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego student przekazuje opiekunowi praktyki lub Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Studenckich sprawozdanie pisemne oraz dziennik praktyki i jeden egzemplarz podpisanej przez Przedsiębiorstwo umowy (załącznik nr 2) w celu dokonania wpisu do indeksu potwierdzającego odbycie praktyki.

4. Obowiązki praktykanta
Praktykant ma obowiązek:
• odbyć i zaliczyć praktyki w wyznaczonym terminie;
• przestrzegać ustalonego przez Przedsiębiorstwo porządku i dyscypliny pracy;
• przestrzegać obowiązujących w Przedsiębiorstwie zasad BHP i ppoż.;
• zachować tajemnicę służbową i/lub przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych;
• uczestniczyć we wszystkich pracach (zgodnych z programem praktyki) zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia Przedsiębiorstwa;
• dbać o wysoki poziom wykonywanych zadań realizowanych w czasie praktyki;
• prowadzić dziennik praktyk;
• pisać sprawozdania z realizowanych zagadnień merytorycznych;
• zaliczyć praktykę u opiekuna bądź Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

5. Obowiązki Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
• zapewnić odpowiednie stanowiska pracy, pomieszczenia, warsztaty, urządzenia, narzędzia i materiały zgodnie z programem praktyki;
• zapoznać studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej;
• sprawować nadzór nad wykonaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki,
• zapewnić studentowi warunki odbywania praktyki zgodne z obowiązującymi przepisami BHP;
• wystawić opinię wraz ze sformułowaną oceną do dziennika praktyk potwierdzoną przez upoważnioną osobę po zakończeniu przez studenta odbywania praktyk.

6. Obowiązki opiekuna praktyki z ramienia uczelni
Opiekun praktyki lub Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich ma obowiązek:
• przygotowywać dokumentację dotyczącą praktyki;
• dokonywać kwalifikacji zgodności programu praktyki z ogólnymi celami zawodowej praktyki studenckiej;
• przygotowywać w porozumieniu z Przedsiębiorstwem ramowy program praktyki;
• sprawować nadzór nad przebiegiem praktyki;
• dokonywać wpisu do indeksu zaliczenia praktyki.

7. Warunki zaliczenia praktyki
Student zobowiązany jest zaliczyć praktykę w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Podstawą zaliczenia praktyki jest:
• dziennik praktyk a w nim:
– termin odbywania praktyki potwierdzony przez osobę upoważnioną z ramienia Przedsiębiorstwa;
– zadania wynikające z programu praktyki potwierdzone u dołu każdej strony przez osobę upoważnioną z ramienia Przedsiębiorstwa;
– tygodniowy, dzienny i godzinowy przebieg praktyki opisujący zadania realizowane przez studenta;
– uwagi studenta dotyczące przebiegu praktyki;
– pozytywna opinia wraz ze sformułowaną oceną wystawioną przez upoważnioną osobę z ramienia Przedsiębiorstwa za całokształt pracy studenta;
• Sprawozdanie pisemne z praktyki uwzględniającego jedno, wybrane przez studenta zagadnienie merytoryczne.
• Pogadanka końcowa z opiekunem lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.

Wymiar, zasady i formy odbywania i zaliczania praktyk na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” reguluje Uczelniany Regulamin praktyk oraz Program zawodowej praktyki studenckiej dla kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”. Szczegółowy opis efektów kształcenia dla praktyk zawodowych zawarty został w karcie przedmiotu (sylabusie) dla kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”
Podczas odbywania praktyki studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi:

  • działalności produkcyjnej, usługowej lub handlowej firmy, w tym z ustalonym przez firmę porządkiem i dyscypliną pracy oraz obowiązującymi zasadami BHP i ppoż;
    ­ struktury organizacyjnej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem komórki BHP;
  • ­ zasad stanowiących politykę bezpieczeństwa dla rozwiązań techniczno-organizacyjnych wprowadzonych w firmie;
  • ­obszarów zarządzania bezpieczeństwem w firmie.

1) Matryca efektów kształcenia (zamierzone efekty kształcenia dla programu/modułu kształcenia, w którym osiągany jest efekt):
Matryca efektów kształcenia opracowana według wzoru zawartego
w Uchwale Nr 49/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r., przedstawiona jest w formie załącznika (załącznik nr 3.7).
Analiza matrycy efektów kształcenia pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków:
­ wszystkie moduły kształcenia realizują założone efekty kształcenia,
­ większość modułów kształcenia realizuje więcej niż jeden z zakładanych efektów kształcenia, wyjątki od tej reguły stanowią moduły z bloku przedmiotów ogólnouczelnianych, które jednak nie są związane
w sposób ścisły z programem kształcenia,
­ program kształcenia realizuje w pełni zakładane efekty kształcenia, żaden z efektów kształcenia nie jest pomijany w procesie kształcenia, większość z nich pokrywana jest w różnym stopniu przez kilka modułów kształcenia

2) Opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:
Do oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
w programie kształcenia kierunku stosowana jest skala ocen określona
w §28 Regulaminu studiów w PL (załącznik nr 3.8) . Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów jest ocena końcowa ze studiów, której sposób wystawiania również określa Regulamin studiów w PL. Uzyskanie oceny pozytywnej
z przedmiotu/modułu (i/lub jego formy), praktyki studenckiej, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów kształcenia na co najmniej minimalnym dopuszczonym poziomie, określonym w sylabusie (próg zaliczeniowy). Ocena końcowa wystawiona z przedmiotu/modułu (i/lub jego formy), praktyki studenckiej, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, a także ocena końcowa ze studiów interpretowana jest w sposób następujący:
­ 5.0 (A) – zakładane efekty kształcenia zostały w pełni uzyskane na wymaganym poziomie, z pojedynczymi marginalnymi błędami
­ 4.5 (B) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na wymaganym poziomie, z nielicznymi błędami
­ 4.0 (C )- zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie dobrym, z szeregiem błędów
­ 3.5 (D) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie zadawalającym, z istotnymi brakami
­ 3.0 (E) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie minimalnie wymaganym
­ 2.0 (F) – zakładane efekty kształcenia nie zostały uzyskane
Podstawowymi kryteriami weryfikacji efektów kształcenia są: egzaminy, prace kontrolne, kolokwia, prace projektowe, sprawozdania z zajęć laboratoryjnych, aktywność na zajęciach, referaty, opracowania określonych tematów i ich prezentacje, a także praktyczne wykonanie projektowanego wyrobu.
Do podstawowych metod weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych
w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu zalicza się:
 egzamin – ustny, opisowy, testowy i in.,
 zaliczenie – ustne, opisowe, testowe i in.,
 kolokwium,
 przygotowanie referatu,
 przygotowanie projektu,
 obronę projektu,
 wykonanie sprawozdań laboratoryjnych.
Do podstawowych metod weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych
w procesie realizacji praktyk studenckich (metod i kryteriów oceny) zalicza się wypełnienie dzienniczka praktyk oraz przygotowanie sprawozdania
z praktyk.
Szczegółowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia dla programu kształcenia i zawartych w nim modułów/przedmiotów znajdują się
w sylabusach.

DREAMSPARK dawnie zwany MSDN
Jak mogę się zarejestrować?

Skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (pok. 245), żeby sprawdzić, czy masz prawo do korzystania z tego systemu. Wypełnij formularz.

Jak ściągnąć oprogramowanie?

Przejdź do odpowiedniej strony i w menu do ostatniej opcji dotyczącej oprogramowania Microsoft MSDN AA. Zanim rozpoczniesz ściąganie, zostaniesz poproszony o zalogowanie się. Jeżeli jesteś już zalogowany, potwierdź swój wybór oprogramowania z listy dostępnych produktów. Kliknij przycisk „Get it”. Zostaniesz przekierowany na stronę downloadu. Kliknij przycisk, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania i jego instalację.

Jeżeli mam nowy komputer, to jak mogę przeinstalować moje oprogramowanie?

By przeinstalować oprogramowanie, musisz skontaktować się ze swoim administratorem. Aplikacje dystrybuowane są w formacie obrazów płyt np. ISO. Użyj odpowiedniego oprogramowania by nagrać płytę instalacyjną lub ,,zamountować” napęd wirtualny jako literę dysku instalacyjnego.

Jeżeli przekroczę mój limit czasu pobierania oprogramowania albo transfer uk essay writing zostanie przerwany, to jak mogę kontynuować pobieranie lub instalację?

Jeżeli pobieranie plików zostanie przerwane, to na Twoim pulpicie pojawi się ikonka skrótu, która po dwukrotnym kliknięciu umożliwi ponowne podjęcie ściągania. Jeżeli nie widzisz wspomnianej ikonki na pulpicie, możesz skorzystać z funkcji „Request Re-Install” znajdującej się w części Support.

Czy licencja (albo klucz) odblokowuje oprogramowanie na stałe?

Nie, klucz pozwala Ci na aktywację oprogramowania tylko raz. Jeżeli musisz przeinstalować oprogramowanie, skontaktuj się z firmą Microsoft w celu wyjaśnienia powodu ponownej aktywacjioprogramowania. Programy licencyjne MSDN AA (Microsoft Academic Alliance) zapewniają studentom oraz pracownikom wydziałów prowadzących zajęcia przy użyciu komputerów dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu mogą oni wykorzystać bezpłatnie aktualne oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu w celach edukacyjnych.

Jak, jako student, mogę wykorzystać program MSDN AA?

Wyobraź sobie, że masz do napisania projekt na uczelni zadany na początku semestru. Powoli zbliża się sesja i termin oddania. Potrzebujesz programu, który pomoże ci w realizacji dzieła. Dzięki MSDN AA uzyskujesz dostęp do najnowszych aplikacji Microsoft, możesz wykorzystać pozycje, jakie są wypuszczane na rynek (Visual Studio 2008, Sql Server 2008), czasami nawet przed ich premierą – jak np. kolejny system operacyjny Windows! W razie jakichkolwiek problemów możesz liczyć na wsparcie społeczności. Poza tym, w razie wizyty w akademiku śledczych z BSA, jesteś czysty – posiadasz całkowicie legalne oprogramowanie!

Oprogramowanie zawarte w licencji:

systemy operacyjne (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),

serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),

narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),

aplikacje (m.in. Office, Access, Project, Visio),

wersje testowe produktów.

Dodatkowe profity

Dostęp do dokumentacji, szkoleń online, artykułów technicznych, przykładowych kodów źródłowych. Cztery incydenty pomocy technicznej.

IT Academy Student Pass

W ramach MSDN AA dostępne są bezpłatne e-learningi dla studentów. Stanowią one doskonały materiał do rozpoczęcia przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego. Więcej o IT Academy Student Pass.