Praktyki

Terminarz zawodowych praktyk studenckich:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA :
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 4.09 – 15.09 (2tyg/30 godz.);
Praktyka dydaktyczna I: 4.09 – 29.09 (4tyg/120 godz.);
Praktyka dydaktyczna II: 4.09 – 15.09 (2tyg/60 godz.);
Praktyka techniczno-informatyczna (czterotygodniowa): w czasie trwania VII semestru (lub w okresie wakacji po semestrze VI) – 80 godz.

Praktyka zawodowa I, II, III: 05.07 – 31.09 lub po II, IV, VI semestrze pod warunkiem nie kolidowania z zajęciami – (4tyg/100 godz.);

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:
Praktyka dydaktyczna II: 4.09 – 15.09 (dla absolwentów I stopnia ETI) – 60 godz.;
Praktyka techniczno-informatyczna: w czasie trwania II/III semestru (studia stacjonarne/niestacjonarne) dla osób nieubiegających się o uprawnienia pedagogiczne – 40 godz.

Programy i regulaminy praktyk:
Programy

Dokumenty wymagane do odbycia praktyki:
Dokumenty

Podstawę prawną praktyk na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna stanowi:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 4)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131)
ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk odbywanych przez studentów Politechniki Lubelskiej
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zorganizowane są następujące rodzaje praktyk (*praktyki realizowane są zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych):
2 tygodniowa zawodowa praktyka pedagogiczna (opiekuńczo-wychowawcza) na II semestrze studiów I stopnia oraz na I semestrze studiów II stopnia (dla absolwentów ininych kierunków ubiegających się o uprawnienia pedagogiczne) w wymiarze 30 godzin;
4 tygodniowa zawodowa praktyka pedagogiczna (dydaktyczna I) na IV semestrze studiów I stopnia oraz na II semestrze studiów II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków) w wymiarze 120 godzin;
2 tygodniowa zawodowa praktyka pedagogiczna (dydaktyczna II) na VI semestrze studiów I stopnia oraz na I semestrze studiów II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia ETI), a także na III semestrze studiów II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków) w wymiarze 60 godzin;
4 tygodniowa zawodowa praktyka techniczno-informatyczna na VII semestrze (lub w okresie wakacyjnym semestru VI) studiów I stopnia;
2 tygodniowa zawodowa praktyka techniczno-informatyczna na II semestrze (studia stacjonarne) lub III semestrze (studia niestacjonarne) studiów II stopnia (dla osób nieubiegających się o uprawnienia pedagogiczne).
12 tygodniowa zawodowa praktyka na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na II, IV i VI semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz na VIII semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia.
Wymiar, zasady i formy odbywania i zaliczania praktyk na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” reguluje Uczelniany Regulamin praktyk oraz Program zawodowej praktyki studenckiej dla kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”. Szczegółowy opis efektów kształcenia dla praktyk zawodowych zawarty został w karcie przedmiotu (sylabusie) dla kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”
Podczas odbywania praktyki studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi:

  • działalności produkcyjnej, usługowej lub handlowej firmy, w tym z ustalonym przez firmę porządkiem i dyscypliną pracy oraz obowiązującymi zasadami BHP i ppoż;
    ­ struktury organizacyjnej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem komórki BHP;
  • ­ zasad stanowiących politykę bezpieczeństwa dla rozwiązań techniczno-organizacyjnych wprowadzonych w firmie;
  • ­obszarów zarządzania bezpieczeństwem w firmie.

1) Matryca efektów kształcenia (zamierzone efekty kształcenia dla programu/modułu kształcenia, w którym osiągany jest efekt):
Matryca efektów kształcenia opracowana według wzoru zawartego w Uchwale Nr 49/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r., przedstawiona jest w formie załącznika (załącznik nr 3.7).
Analiza matrycy efektów kształcenia pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków:
­- wszystkie moduły kształcenia realizują założone efekty kształcenia,
­- większość modułów kształcenia realizuje więcej niż jeden z zakładanych efektów kształcenia, wyjątki od tej reguły stanowią moduły z bloku przedmiotów ogólnouczelnianych, które jednak nie są związane w sposób ścisły z programem kształcenia,
­- program kształcenia realizuje w pełni zakładane efekty kształcenia, żaden z efektów kształcenia nie jest pomijany w procesie kształcenia, większość z nich pokrywana jest w różnym stopniu przez kilka modułów kształcenia
2) Opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:
Do oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
w programie kształcenia kierunku stosowana jest skala ocen określona
w §28 Regulaminu studiów w PL (załącznik nr 3.8) . Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów jest ocena końcowa ze studiów, której sposób wystawiania również określa Regulamin studiów w PL. Uzyskanie oceny pozytywnej
z przedmiotu/modułu (i/lub jego formy), praktyki studenckiej, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów kształcenia na co najmniej minimalnym dopuszczonym poziomie, określonym w sylabusie (próg zaliczeniowy). Ocena końcowa wystawiona z przedmiotu/modułu (i/lub jego formy), praktyki studenckiej, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, a także ocena końcowa ze studiów interpretowana jest w sposób następujący:
­ 5.0 (A) – zakładane efekty kształcenia zostały w pełni uzyskane na wymaganym poziomie, z pojedynczymi marginalnymi błędami
­ 4.5 (B) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na wymaganym poziomie, z nielicznymi błędami
­ 4.0 (C )- zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie dobrym, z szeregiem błędów
­ 3.5 (D) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie zadawalającym, z istotnymi brakami
­ 3.0 (E) – zakładane efekty kształcenia zostały uzyskane na poziomie minimalnie wymaganym
­ 2.0 (F) – zakładane efekty kształcenia nie zostały uzyskane
Podstawowymi kryteriami weryfikacji efektów kształcenia są: egzaminy, prace kontrolne, kolokwia, prace projektowe, sprawozdania z zajęć laboratoryjnych, aktywność na zajęciach, referaty, opracowania określonych tematów i ich prezentacje, a także praktyczne wykonanie projektowanego wyrobu.
Do podstawowych metod weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych
w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu zalicza się:
 egzamin – ustny, opisowy, testowy i in.,
 zaliczenie – ustne, opisowe, testowe i in.,
 kolokwium,
 przygotowanie referatu,
 przygotowanie projektu,
 obronę projektu,
 wykonanie sprawozdań laboratoryjnych.
Do podstawowych metod weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych
w procesie realizacji praktyk studenckich (metod i kryteriów oceny) zalicza się wypełnienie dzienniczka praktyk oraz przygotowanie sprawozdania
z praktyk.
Szczegółowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia dla programu kształcenia i zawartych w nim modułów/przedmiotów znajdują się
w sylabusach.

Proszę podać imię i nazwisko (wymagane):

Proszę podać e-mail w domenie pollub.pl (wymagane):

Proszę wybrać (wymagane):

Skan strony ze zdjęciem z indeksu lub awersu i rewersu legitymacji studenckiej (wymagane dla studentów):

Proszę przepisać kod z obrazka: captcha

Zasady poprawnie wypełnionego formularza:
-tylko i wyłącznie adres e-mail w domenie pollub.pl;
-właściwe podanie rodzaju studiów zgodne z indeksem;
-indeks wystawiony tylko i wyłącznie przez Wydział Podstaw Techniki;
-skan indeksu zawierający pełną stronę ze zdjęciem oraz stronę następną z czytelnymi informacjami o imieniu, nazwisku, wydziale, kierunku studiów i roku rozpoczęcia nauki w PL;
-awers i rewers legitymacji studenckiej z czytelnym zdjęciem oraz aktualnym terminem ważności w formie jednego pliku;
-adres e-mail zgodny z imieniem i nazwiskiem występującym w skanie indeksu lub legitymacji.
Dostęp do MSDN nie zostanie przyznany jeśli którykolwiek z powyższych punktów nie zostanie spełniony. Zaleca się zweryfikowanie wiadomości i ewentualne ponownie wypełnienie formularza.

Dodaj komentarz