Zakres i warunki zaliczenia MsBHP

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Karta (sylabus) przedmiotu
Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia I stopnia
Przedmiot: Metodyka szkoleń w zakresie BHP
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Kod przedmiotu: IBz34
Rok: III
Semestr: V
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 45
Wykład 30
Ćwiczenia 15
Liczba punktów ECTS: 2
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski

Cel przedmiotu
C1 Przygotowanie studentów do pracy z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C2 Zapoznanie studentów z rozwiązaniami mającymi na celu efektywność szkoleń BHP.
C3 Przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Podstawowa orientacja w zakresie BHP
2 Przeszkolenie w zakresie BHP i pierwszej pomocy.

Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
EKW 1 posiada wiedzę z zakresu BHP
EKW2 posiada niezbędną wiedzę pozwalającą na prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
EKW3 zna obszary wymagające zarządzania i szkoleń BHP w organizacji
W zakresie umiejętności:
EKU 1 umie zaprojektować program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem aktualnych przepisów i zasad bhp
EKU2 potrafi przeprowadzić szkolenie bhp, zaproponować i wdrożyć rozwiązania, które pozwolą usunąć lub zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka
EKU3 potrafi dobierać metody i formy pracy oraz przygotować dokumentację związaną z BHP
W zakresie kompetencji społecznych:
EKS 1 jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych
EKS2 rozumie potrzebę podejmowania starań, aby przekazać informacje i opinie na temat bezpieczeństwa w sposób powszechnie zrozumiały

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
W1 Źródła przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy
W2 Cele i treści szkoleń BHP
W3 Uwarunkowania i formy przeprowadzania szkoleń
W4 Metody dydaktyczne szkoleń BHP
W5 Typy zajęć ich rodzaje i budowa.
W6 Pomoce i środki dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń.
W7 Planowanie i projektowanie pracy dydaktycznej. Dokumentacja pracy i szkoleń.
W8 Sytuacje wpływające na przebieg szkoleń, rozwiązywanie problemów i pojawiających się trudności.
Zaliczenie przedmiotu.
Forma zajęć – ćwiczenia
ĆW1 Treści programowe BHP, formułowanie celów i efektów szkoleń i kształcenia.
ĆW2 Planowanie i projektowanie procesu dydaktycznego szkoleń.
ĆW3 Metody w prowadzeniu szkoleń, ich dobór i wykorzystanie.
ĆW4 Kierowanie procesem i prowadzenie szkoleń
ĆW5 Rodzaje trudności, efektywność prowadzenia szkoleń
ĆW6 Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń dydaktycznych. Skuteczna realizacja zadań.
ĆW7 Wdrażanie rozwiązań oraz ich ewaluacja w zakresie bhp
ĆW8 Procedury udzielanie pomocy przedmedycznej
Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Metoda projektów

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 45
udział w wykładach, 30
udział w ćwiczeniach, 15
Praca własna studenta, w tym: 15
przygotowanie do ćwiczeń w oparciu o literaturę przedmiotu 10
konsultacje i przygotowanie do zaliczenia 5
Łączny czas pracy studenta 60
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1
Literatura podstawowa
1 B. Rączkowski, Szkolenie wstępne BHP.
2 J. Gładyś, S. Kwiatkowski, Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja
bezpieczeństwa pracy, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca
1 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2007.

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu Treści
programowe Metody dydaktyczne Metody oceny
EKW 1 IBZ1P_W05 C1, C2 W1-W8, ĆW1-ĆW8 1, 2 O2
EKW 2 IBZ1P_W05
IBZ1P_W22 C2, C3 W1-W8, ĆW1-ĆW6 1,2 O1,O2
EKW 3 IBZ1P_W20 C3 W1-W7, ĆW1-ĆW7 1,2 O2,O3
EKU1 IBZ1P_U06
IBZ1P_U23 C1,C2,C3 W1-W7, ĆW1-ĆW5 1,2 O3
EKU2 IBZ1P_U04
BZ1P_U21 C2,C3 W1-W7, ĆW2-ĆW7 1,2 O1,O3
EKU3 IBZ1P_U17
IBZ1P_U04 C2,C3 W3-W5, ĆW3, ĆW7 1,2 O3
EKS1 IBZ1P_K01 C1, C3 W1-W8, ĆW1-ĆW8 2 O1,O3
EKS2 IBZ1P_K07 C1,C3 W8, ĆW6, ĆW7 1,2 O1,O3

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczeniowe pisemne z ćwiczeń 60%
O2 Zaliczenie pisemne z wykładów 60%
O3 Wykonanie projektu 100%

Autor programu: dr M. Śniadkowski
Adres e-mail: m.sniadkowski@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: KMiTN

Zadaniem finalizującym jest powstały na ćwiczeniach oraz poza nimi firm instruktażowy dotyczący zachowań, postaw i zasad BHP w różnych sytuacjach.

Ćwiczenie nr 1 – założenia projektowe

Każdy film powinien mieć plan. Przed przystąpieniem do realizacji filmu należy odpowiedzieć na pytania:

 • Jaki jest cel filmu?
 • Ilu studentów, aktorów itp. ma przygotowywać film?
 • Czy Twój film jest częścią istniejącego programu kursu BHP, czy jest to raczej projekt edukacyjny, który realizuje dodatkowe cele?
 • Jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać odbiorcy filmu w chwili jego rozpoczęcia?
 • Czy będzie to film interdyscyplinarny – łączący różne dziedziny wiedzy?
 • Czy uczestnicy będą oceniani? (Jeżeli tak, czy uzyskana ocena będzie częścią jakiejś formalnej oceny, mającą wpływ na oceny końcowe np. okresowego kursu BHP?)
 • Ile godzin pracy wstępnej wymagane będzie od uczestnika kursu by go ukończył?
 • Jak długo film będzie aktualny bez konieczności dokonania większych zmian w jego zawartości?
 • Jakie zasoby posiadasz dla zbudowania filmu? Jaki sprzęt i oprogramowanie?
 • Kim będą uczestnicy? Jaki jest ich wiek, płeć, pochodzenie społeczne?
 • Czy w grupie znajdą się osoby niepełnosprawne lub o jakiś szczególnych wymaganiach?
 • Dlaczego przygotowywany przez Ciebie film jest uczestnikom potrzebny (np. do zdobycia lepszych kwalifikacji, jako okresowy kurs BHP do zaliczenia egzaminu itp.)?
 • Jakimi zasobami powinni dysponować uczestnicy pod kątem dostępu do filmu wspomagającego kurs BHP (np. komputer, Internet, biblioteka itp.)?

Ćwiczenie nr 2 – plan filmu

Każdy film powinien mieć plan. Przed przystąpieniem do realizacji filmu należy go opracować wypełniając poniższą tabelę:

Tytuł filmu:
Wymagania wstępne Umiejętności i wiedza niezbędna do uczestniczenia w pokazie filmu, np. znajomość obsługi wiertarki udarowej.
Liczba godzin Należy określić czas potrzebny na realizację filmu.
Metody dydaktyczne Należy wymienić metody dydaktyczne stosowane w filmie np. problemowe, praktyczne, eksponujące itd.
Środki dydaktyczne Wszelkie środki materialne wykorzystywane do realizacji ujęć filmowych.
Charakterystyka grupy docelowej kursu Należy dokładnie opisać grupę uczestników szkolenia, w którym będzie wykorzystany film.
Cele Należy sprecyzować cele ogólne i cele szczegółowe filmu w podziale na pojedyncze ujęcia (kamera start do kamera stop) tak, aby wzbudzić w odbiorcach motywację.
Treści kształcenia Ujęcie 1
·           treści wymagane·           treści rozszerzające Ujęcie 2·           treści wymagane·           treści rozszerzająceUjęcie 3·           treści wymagane·           treści rozszerzające

Ujęcie …..

·           treści wymagane

·           treści rozszerzające

Efekty kształcenia Tutaj należy opisać, co odbiorca (kursant) powinien wiedzieć, umieć i jakie powinien nabyć kompetencje po zapoznaniu się z filmem.
Techniki pomiaru efektywności kształcenia Należy podać, czy i w jaki sposób oraz jakimi metodami nastąpi weryfikacja zamierzonych efektów kształcenia.
Sposoby komunikacji inspektora BHP i osób szkolących się Należy opisać zasady komunikacji pomiędzy uczestnikami i prowadzącym kurs wykorzystujący film w ramach  pracy zdalnej (sposób informowania o ważnych terminach, itp.) oraz wskazać używane w tym celu narzędzia.
Sposoby podtrzymywania motywacji osób uczących się Należy opisać działania stosowane w filmie w celu motywowania osób uczących się do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym online.
Zasady weryfikacji osiągnięć osób uczących się Należy opisać zasady oceny osiągniętych efektów kształcenia.
Sposoby budowania społeczności osób uczących się Należy wskazać działania podejmowane na rzecz budowania „wirtualnej grupy” – integracji osób szkolących się i rozwijania relacji grupowych. Na przykład można stworzyć fanpage na facebooku.
Warunki zaliczenia Należy określić terminy udostępniania filmu oraz terminy weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia i sposoby informowania.
Literatura Należy wskazać literaturę (może być online) do której może odnieść się kursant.

 

Ćwiczenie nr 3 – Scenariusz filmu

Podzielenie filmu na jednostki będące poszczególnymi ujęciami daje gwarancję uporządkowanej realizacji. Należy wypełnić tabelę:

Scenariusz kursu – wypełnij tabelę

Tytuł jednostki dydaktycznej (lekcji, modułu) realizowanej online lub wspomaganej zajęciami online  
Czas trwania jednostki tematycznej  
Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 1: ……………………………………. 
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu Dla każdej stosowanej aktywności należy określić jej rodzaj (np. zadanie otwarte, ćwiczenie interaktywne, test, dyskusja problemowa), formę (zespołowa, indywidualna, w parach), użyte narzędzie (np. forum dyskusyjne, Wiki) oraz dodać krótki opis (na czym polega, jakie jest zadanie uczącego się, jak brzmi pytanie dyskusyjne itp.).
Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu Opis materiałów powinien uwzględniać: formę materiału (np. film, skrypt, artykuł), zakres materiału (temat/zagadnienie) oraz jego obligatoryjność (materiał obowiązkowy, materiał dodatkowy).
Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta Należy określić sposób oceny pracy ucznia/studenta w ramach zadań związanych z realizacją omawianego celu dydaktycznego
Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 2: ………………………………
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1.      ………………………………………..

2.      ………………………………………..

3.      ………………………………………..

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1.      ………………………………………..

2.      ………………………………………..

3.      ………………………………………..

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      ………………………………………..

2.      ……………………………………….

3.      ………………………………………..

Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr: ………………………………… 

 

Przykładowy wzór planu filmu

 1. Założenia projektowe
 • Jaki jest cel filmu?

Celem kursu jest:

 • zapoznanie z instalacją i konfiguracją wtyczki galeria,
 • zapoznanie z instalacją i konfiguracją motywu,
 • zapoznanie z instalacją wybranej wtyczki forum i konfiguracją systemu.

 

 • Ilu uczniów, nauczycieli, klas itp. ma być zaangażowanych w kurs?

W kursie będzie uczestniczyła 1 klasa składająca się z 30 uczniów oraz 1 nauczyciel.

 

 • Jakie jest miejsce kursu w programie nauczania? Czy Twój kurs jest częścią istniejącego programu nauczania, czy jest to raczej projekt edukacyjny, który realizuje dodatkowe cele?

Kurs nie jest częścią istniejącego programu nauczania, składa się tylko z 3 lekcji. Jest to projekt edukacyjny, który realizuje dodatkowe cele z zakresu tworzenia stron internetowych poprzez wykorzystanie CMS.

 

 • Jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać uczestnicy kursu w chwili jego rozpoczęcia?

Uczestnicy kursu w chwili jego rozpoczęcia powinni wiedzieć:

 • Co to jest WWW,
 • Co to jest CMS,
 • Co to jest system WordPress,
 • Jak założyć konto na stronie oferującej własny hosting,
 • Jak zainstalować system WordPress na serwerze,
 • Jak dodawać podstrony w systemie WordPress
 • Jak obsługiwać przeglądarkę internetową.

 

 • Czy będzie to kurs interdyscyplinarny?

Kurs ten nie jest kursem interdyscyplinarnym. Jest to kurs przekazujący wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych poprzez wykorzystanie CMS.

 

 • Czy uczestnicy będą oceniani? Jeżeli tak, czy uzyskana ocena będzie częścią jakiejś formalnej oceny, mającą wpływ na oceny końcowe?

Uczestnicy kursu będą musieli rozwiązać trzy testy sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zdobyte po każdej lekcji. Punkty uzyskane ze wszystkich testów będą sumowane oraz przeliczane na ocenę końcową.

 

 • Ile godzin pracy wymagane będzie od uczestnika kursu by go ukończył?

Kurs będzie trwał około 1 godziny.

 

 • Jak długo kurs będzie aktualny bez konieczności dokonania większych zmian w jego zawartości?

Kurs będzie aktualny aż do momentu wprowadzenia nowszej wersji systemu WordPress.

 

 • Jakie zasoby posiadasz dla zbudowania kursu? Jaki sprzęt i oprogramowanie?

Posiadam laptop firmy Samsung z systemem operacyjnym Windows 8, z zainstalowana przeglądarką internetową Mozilla Firefox i dostępem do Internetu oraz zainstalowany programeme eXe.

 

 • Kim będą uczestnicy? Jaki jest ich wiek, płeć, pochodzenie społeczne?

Uczestnikami kursu będą osoby płci męskiej i żeńskiej w wieku 18-25 lat, o dowolnym pochodzeniu społecznym.

 

 • Czy w grupie znajdą się osoby niepełnosprawne lub o jakiś szczególnych wymaganiach?

W grupie nie będzie osób niepełnosprawnych.

 

 • Dlaczego przygotowywany przez Ciebie kurs jest uczestnikom potrzebny (np. dla zdobycia certyfikatu, jako kurs przygotowawczy do egzaminu, ….)?

Kurs jest potrzebny uczestnikom do poszerzenia wiedzy z zakresu tworzenia stron internetowych poprzez wykorzystanie CMS, a także dla zdobycia certyfikatu.

 

 • Jakie powinni mieć umiejętności przydatne do nauki?

Uczestnicy kursu powinni posiadać dużą wewnętrzną motywację do nauki, a także powinni umieć obsługiwać komputer i przeglądarkę internetową.

 

 • Jaka powinna być sytuacja uczestników pod kątem dostępu do zasobów wspomagających uczenie się (np. komputera, Internetu, biblioteki)?

Uczestnicy kursu powinni posiadać komputer oraz dostęp do Internetu.

 

 • Ile czasu mogą przeznaczyć na pracę na kursie? Czy tyle, ile oczekujesz?

Uczestnicy powinni przeznaczyć na kurs około godziny. Uważam, że jest to wystarczający czas do zapoznania się z treściami zawartymi w kursie.

 

 1. Plan filmu – wypełnij tabelę (część odpowiedzi udzieliłeś w pkt. 1)
Nazwa kursu: Kurs tworzenia stron internetowych w systemie WordPress
Wymagania wstępne Uczestnicy kursu w chwili jego rozpoczęcia powinni wiedzieć:

ü  Co to jest WWW,

ü  Co to jest CMS,

ü  Co to jest system WordPress,

ü  Jak założyć konto na stronie oferującej własny hosting,

ü  Jak zainstalować system WordPress na serwerze,

ü  Jak dodawać podstrony w systemie WordPress,

ü  Jak obsługiwać przeglądarkę internetową.

 

Liczba godzin 1 godzina
Metody dydaktyczne Metoda podająca– opis, objaśnienie

Metoda praktyczna – ćwiczenia wykonywane według instrukcji

Środki dydaktyczne Komputer
Charakterystyka grupy docelowej kursu Uczestnikami kursu będą osoby płci męskiej i żeńskiej w wieku 18-25 lat, o dowolnym pochodzeniu społecznym.
Cele Cel ogólny kursu:

ü  Zapoznanie z tworzeniem stron internetowych w systemie WordPress

Lekcja 1:

Cel ogólny:

ü  Zapoznanie z instalacją i konfiguracją wtyczki galeria

Cele szczegółowe:

ü  Zapoznanie z pojęciem wtyczka

ü  Nabycie umiejętności instalacji wtyczek

ü  Nabycie umiejętności konfiguracji galerii

ü  Nabycie umiejętności dodawania obrazów do galerii

Lekcja 2:

Cel ogólny:

ü  Zapoznanie z instalacją i konfiguracją motywu

Cele szczegółowe:

ü  Zapoznanie z pojęciem motyw

ü  Nabycie umiejętności instalacji nowego motywu

ü  Nabycie umiejętności konfiguracji motywu

Lekcja 3:

Cel ogólny:

ü  Zapoznanie z instalacją i konfiguracją wtyczki forum

Cele szczegółowe:

ü  Zapoznanie z pojęciem forum dyskusyjne

ü  Nabycie umiejętności instalacji wtyczki forum

ü  Nabycie umiejętności konfiguracji forum

Treści kształcenia Temat 1

·           Treści wymagane – Instalacja i konfiguracja wtyczki galeria

Temat 2

·           treści wymagane- Instalacja i konfiguracja motywu

Temat 3

·           treści wymagane- Instalacja i konfiguracja wtyczki forum

 

Efekty kształcenia Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni wiedzieć:

ü  Co to jest wtyczka

ü  Jak zainstalować i skonfigurować wtyczkę galeria

ü  Jak dodać obrazy do galerii

ü  Co to jest motyw

ü  Jak zainstalował i skonfigurować nowy motyw

ü  Co to jest forum dyskusyjne

ü  Jak zainstalować i skonfigurować forum

 

Techniki pomiaru efektywności kształcenia Osiągnięte efekty kształcenia będą sprawdzane poprzez:

ü  Zadania prawda/fałsz

ü  Zadania jednokrotnego wyboru

Punkty możliwe do uzyskania:

ü  Lekcja 1- 10pkt

ü  Lekcja 2- 10pkt               Razem 30pkt

ü  Lekcja 3- 10pkt

Kryteria oceniania:

ü  bdb- 29-30pkt

ü  db- 21-28pkt

ü  dst-  15-21pkt

ü  brak zaliczenia 0-14pkt

Sposoby komunikacji nauczyciela i osób uczących się Uczestnicy kursu będą komunikować się z nauczycielem przy pomocy poczty elektronicznej oraz forum

Potrzebne narzędzia – komputerem z zainstalowaną przeglądarką i dostępem do Internetu.

Sposoby podtrzymywania motywacji osób uczących się Działania stosowane w kursie w celu motywowania osób uczących się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych online:

ü  Różnorodność metod dydaktycznych

ü  Informacja zwrotna na temat poczynionych postępów

ü  Odpowiednie tempo nauki dostosowane do potrzeb uczących się

ü  Zapewnienie uczestników szkolenia o możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Zasady weryfikacji osiągnięć osób uczących się Weryfikacja osiągnięć uczących się będzie przeprowadzana na podstawie punktów uzyskanych ze wszystkich testów znajdujących się w poszczególnych lekcjach szkolenia.
Sposoby budowania społeczności osób uczących się Uczestnicy kursu mogą integrować się i rozwijać relacje grupowe przy pomocy poczty elektronicznej i forum.
Warunki zaliczenia Punkty możliwe do uzyskania:

ü  Lekcja 1- 10pkt

ü  Lekcja 2- 10pkt               Razem 30pkt

ü  Lekcja 3- 10pkt

 

Kryteria oceniania:

ü  bdb- 29-30pkt

ü  db- 21-28pkt

ü  dst-  15-21pkt

ü  brak zaliczenia 0-14pkt

Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o uzyskanych ocenach i zdobytych punktach przy pomocy e-maila.

Literatura ü  Bud. E. Smith, Michael McCallister: WordPress od podszewki. Wydawnictwo Helion

ü  Wójcik Łukasz: WordPress 3. Instalacja i Zarządzanie. Wydawnictwo Helion.

ü  Brad Williams, Ozh Richard, Justin Tadlock. Wtyczki do WordPressa. Programowanie dla profesjonalistów. Wydawnictwo Helion

ü  Alan Cole, Raena: WordPress. Towrzenie własnych motywów. Wydawnictwo Helion

ü  Wrotek Witold: WordPress. Programowanie. Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion

  

 1. Scenariusz filmu – wypełnij tabelę
Tytuł jednostki dydaktycznej (lekcji, modułu) realizowanej online lub wspomaganej zajęciami online Instalacja i konfiguracja wtyczki galeria
Czas trwania jednostki tematycznej  

20 minut

 

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 1: Zapoznanie z pojęciem wtyczka
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – wyjaśnienie pojęcia

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis – uczestnicy zapoznają się z krótką definicją wtyczki

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1.Forma materiału- wyjaśnienie definicji

2.Zakres materiału- zagadnienie

3.Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 2: Nabycie umiejętności instalacji wtyczki galeria
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis -uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak zainstalować wtyczkę w WordPressie

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 3: Nabycie umiejętności konfiguracji galerii
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak skonfigurować galerię

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 4: Nabycie umiejętności dodawania obrazów do galerii
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis – uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak dodawać obrazy do galerii

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

Tytuł jednostki dydaktycznej (lekcji, modułu) realizowanej online lub wspomaganej zajęciami online

 

Instalacja i konfiguracja motywu
Czas trwania jednostki tematycznej

 

 

20 minut
ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 1: Zapoznanie z pojęciem motyw
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – wyjaśnienie pojęcia

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z krótką definicją motywu

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1.Forma materiału- wyjaśnienie definicji

2.Zakres materiału- zagadnienie

3.Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 2: Nabycie umiejętności instalacji motywu
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak zainstalować motyw w WordPressie

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 3: Nabycie umiejętności konfiguracji motywu
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak skonfigurować motyw

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

Tytuł jednostki dydaktycznej (lekcji, modułu) realizowanej online lub wspomaganej zajęciami online

 

Instalacja i konfiguracja wtyczki forum
Czas trwania jednostki tematycznej

 

20 minut

 

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 1: Zapoznanie z pojęciem forum
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – wyjaśnienie pojęcia

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z krótką definicją pojęcia forum

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1.Forma materiału- wyjaśnienie definicji

2.Zakres materiału- zagadnienie

3.Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr 2: Nabycie umiejętności instalacji wtyczki forum
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak zainstalować wtyczkę forum w WordPressie

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru

ü  Cel dydaktyczny (szczegółowy) nr: Nabycie umiejętności konfiguracji forum
Aktywności ucznia/studenta prowadzące do osiągnięcia celu 1. Rodzaj – opis

2. Forma- indywidualna

3. Użyte narzędzia- przeglądarka internetowa

4. Opis- uczestnicy zapoznają się z instrukcją jak skonfigurować forum

 

Materiały dydaktyczne pomocne w osiągnięciu celu 1. Forma materiału- instrukcja

2. Zakres materiału- zagadnienie

3. Obligatoryjność- materiał obowiązkowy

4. Środki dydaktyczne – podana literatura

 

Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu przez ucznia/studenta 1.      Zadania prawda/fałsz

2.      Zadania jednokrotnego wyboru