Komputerowe wspomaganie w dydaktyce

Treści wykładowe:

Treści wykładów online:

Zastosowanie komputerów w nauczaniu techniki, informatyki – przykłady oprogramowania edukacyjnego: Zast_komp_w_naucz_informatyki.ppt

Zastosowanie komputerów w nauczaniu przedmiotów podstawowych: Zast_komp_w_naucz_podstaw.ppt

Komputer w zarządzaniu oświatą oraz szkołą: zarzadzanie_oswiata.ppt

Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela: programy_nauczyciela.ppt

Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej: ewaluacja_dydaktyczna.ppt

Współczesne formy przekazu informacji: formy_przekazu_informacji.ppt

Uczenie multimedialne: ucze_multimedialne.ppt

Edukacyjne zastosowania Internetu: Edukacyjne_zast_Internet.ppt

Uczenie na odległość: Uczenie_na_odle.ppt

Zasady projektowania kursów zdalnego nauczania: Zas_proj_kurs_zdal_naucz.ppt

Komputery w rejestracji i badaniach wyników nauczania: Komput_w_bad_wyn_naucz.ppt 

Wykorzystanie systemów ekspertowych w edukacji: sys_expertowe_edu.ppt

Zagadnienia do opracowania (proszę na forum dokonać wpisu wybranych tematów):

 1. O komputerowym wspomaganiu procesu uczenia się
 2. Cele komputerowego wspomagania uczenia,
 3. Cechy oprogramowania edukacyjnego,
 4. Funkcje pełnione przez komputerowe programy dydaktyczne,
 5. Zasady dydaktyczne tworzenia prezentacyjnych programów dydaktycznych,
 6. Zasady heurystyczne obowiązujące przy projektowaniu wykorzystania komputerowych programów dydaktycznych,
 7. Kryteria oceny programów edukacyjnych,
 8. Wartości pedagogiczne komputerowego wspomagania procesu uczenia się,
 9. Problemy wykorzystania komputerów w polskiej edukacji
 10. Zastosowanie komputerów w nauczaniu informatyki – przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 11. Zastosowanie komputerów w nauczaniu techniki– przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 12. Zastosowanie komputerów w nauczaniu przedmiotów ścisłych– przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 13. Zastosowanie komputerów w nauczaniu przedmiotów humanistycznych– przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 14. Zastosowanie komputerów w nauczaniu języków– przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 15. Zastosowanie komputerów w nauczaniu przedmiotów w szkole podstawowej (matematyki, fizyki, chemii) – przykłady oprogramowania edukacyjnego.
 16. O wykorzystaniu komputera w zarządzaniu oświatą oraz szkołą.
 17. Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela-Dziennik elektroniczny.
 18. Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela-Kalendarz nauczycielski.
 19. Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela-aplikacje autorskie.
 20. Biblioteka szkolna jako nowoczesna pracownia informacyjna – program MOL 2000+.
 21. Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej-program MS Excel.
 22. Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej-program: Ocena opisowa.
 23. Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej-program: E-tester
 24. Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej-program:Hot Potatos.
 25. Interakcja uczącego się z mediami dydaktycznymi.
 26. Współczesne formy przekazu informacji-dokument elektroniczny.
 27. Współczesne formy przekazu informacji-multimedia strumieniowe.
 28. Współczesne formy przekazu informacji-oprogramowanie prezentacyjne.
 29. Współczesne formy przekazu informacji-wirtualna rzeczywistość.
 30. Współczesne formy przekazu informacji-telewizja interaktywna.
 31. Gry komputerowe (wartości dydaktyczno-wychowawcze).
 32. Zagrożenia komputerowego wspomagania procesu uczenia się stwarzane przez najnowsze technologie – pedagogiczne.
 33. Zagrożenia komputerowego wspomagania procesu uczenia się stwarzane przez najnowsze technologie – psychiczne.
 34. Zagrożenia komputerowego wspomagania procesu uczenia się stwarzane przez najnowsze technologie – zdrowotne.
 35. Zagrożenia komputerowego wspomagania procesu uczenia się stwarzane przez najnowsze technologie – pojęcie komputerofobii.
 36. O istocie uczenia multimedialnego.
 37. Multimedia w procesie nauczania-uczenia się  podstawowe pojęcia.
 38. Multimedia w procesie nauczania-uczenia się – obszary zastosowań i klasyfikacja multimediów.
 39. Multimedia w procesie nauczania-uczenia się – struktura dydaktyczna programów multimedialnych.
 40. Multimedia w procesie nauczania-uczenia się – rola prezentacji multimedialnych w procesie uczenia się.
 41. Edukacyjne zastosowania Internetu – źródła informacji.
 42. Edukacyjne zastosowania Internetu – metody nauczania wykorzystujące Internet.
 43. Edukacyjne zastosowania Internetu – zalety i wady Internetu jako nowego medium w  procesie edukacji.
 44. O uczeniu na odległość – ogólna charakterystyka, wady i zalety uczenia  na odległość.
 45. Uczenie na odległość – odmiany nauczania synchronicznego i asynchronicznego.
 46. Uczenie na odległość – metody i narzędzia w nauczaniu on-line.
 47. Uczenie na odległość – platforma edukacyjna.
 48. Zasady projektowania kursów zdalnego nauczania.
 49. Komputery w rejestracji i badaniach wyników nauczania – struktura badań pedagogicznych.
 50. Komputery w rejestracji i badaniach wyników nauczania – metody ankietyzacji uczniów.
 51. Komputery w rejestracji i badaniach wyników nauczania – statystyki, analiza materiału badawczego z wykorzystaniem komputera.
 52. Prognozowanie w edukacji.
 53. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia – ogólna charakterystyka systemów sztucznej inteligencji – sieci neuronowe.
 54. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia – ogólna charakterystyka systemów sztucznej inteligencji –algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe.
 55. Wykorzystanie systemów ekspertowych  w edukacji.
 56. Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, rewalidacji oraz edukacji specjalnej.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia II stopnia

Przedmiot: Komputerowe wspomaganie  w dydaktyce
Rodzaj przedmiotu: Przedmiot humanistyczno-społeczny
Kod przedmiotu: 19
Rok: I
Semestr: 1
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 45
Wykład 30
Ćwiczenia
Laboratorium 15
Projekt
Liczba punktów ECTS: 2
Sposób zaliczenia: Zaliczenie
Język wykładowy: Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z zasadami wykorzystania komputera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem w szeroko rozumianym procesie uczenia się
C2 Zapoznanie studentów z przykładami oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w nauczaniu informatyki i techniki oraz przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki i chemii)
C3 Zapoznanie studentów z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie szkołą jako placówką oświatową, wspomagającym pracę nauczyciela oraz biblioteki szkolnej
C4 Uczenie umiejętności wykorzystania komputera i specjalistycznego oprogramowania do projektowania i implementacji narzędzi do wspomagania procesu uczenia i/lub zarządzania placówką oświatową
C5 Zapoznanie studentów z nowoczesnymi formami przekazu informacji oraz zagrożeniami stwarzanymi przez najnowsze technologie komputerowe
C6 Zapoznanie studentów z rolą  i miejscem globalnej sieci komputerowej w  edukacji
C7 Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania komputerów w rejestracji wyników nauczania,  badaniach pedagogicznych, a także sztucznej inteligencji w procesie uczenia się
C8 Ukazanie studentom obszarów wykorzystania komputera w diagnostyce i terapii pedagogicznej, rewalidacji i edukacji specjalnej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Student powinien znać terminologię z zakresu informatyki
2 Student powinien posiadać podstawowe informacje i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej
3 Student powinien posiadać elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania prostych aplikacji
Efekty uczenia się
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Student potrafi wymienić funkcje oraz zakresy edukacyjnego wykorzystania komputerów w procesie uczenia się
EK 2 Student zna zasady tworzenia oraz wykorzystywania na zajęciach programów edukacyjnych, zna kryteria oceny programów edukacyjnych oraz potrafi wymienić wartości pedagogiczne komputerowego wspomagania procesu uczenia się
EK 3 Student posiada informacje na temat komputerowego wspomagania w zakresie zarządzania szkołą, pracy nauczyciela oraz ewaluacji dydaktycznej
EK 4 Student zna możliwości wykorzystania nowoczesnych formy przekazu informacji oraz zagrożenia stwarzane przez najnowsze technologie komputerowe
EK 5 Student posiada informacje na temat zalet i wad oraz możliwości wykorzystania Internetu w procesie uczenia się w tym także do uczenia zdalnego
EK 6 Student zna możliwości wykorzystania komputera w rejestracji wyników nauczania oraz badaniach pedagogicznych oraz potrafi omówić rolę komputera w diagnostyce i terapii pedagogicznej w tym systemów sztucznej inteligencji
  W zakresie umiejętności:
EK 7 Student sprawnie wykorzystuje różnorodne aplikacje komputerowe do wspomagania pracy dydaktycznej
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK 8 Student jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela techniki i informatyki
  Treści programowe wykładu
W1 Komputerowe wspomaganie procesu uczenia się (cele komputerowego wspomagania uczenia, cechy oprogramowania edukacyjnego, funkcje pełnione przez komputerowe programy dydaktyczne, zasady dydaktyczne tworzenia prezentacyjnych programów dydaktycznych, zasady heurystyczne obowiązujące przy projektowaniu wykorzystania komputerowych programów dydaktycznych, kryteria oceny programów edukacyjnych, wartości pedagogiczne komputerowego wspomagania procesu uczenia się, problemy wykorzystania komputerów w polskiej edukacji)
W2 Zastosowanie komputerów w nauczaniu techniki, informatyki – przykłady oprogramowania edukacyjnego
W3 Zastosowanie komputerów w nauczaniu przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki, chemii) – przykłady oprogramowania edukacyjnego
W4 Komputer w zarządzaniu oświatą oraz szkołą
W5 Oprogramowanie wspomagające pracę nauczyciela (programy: Dziennik elektroniczny, Kalendarz nauczycielski, aplikacje autorskie). Biblioteka szkolna jako nowoczesna pracownia informacyjna – program MOL 2000+
W6 Komputerowe wspomaganie ewaluacji dydaktycznej (programy: MS Excel, Ocena opisowa, E-tester, Hot Potatos)
W7 Interakcja uczącego się z mediami dydaktycznymi. Współczesne formy przekazu informacji (dokument elektroniczny, multimedia strumieniowe, oprogramowanie prezentacyjne, wirtualna rzeczywistość, telewizja interaktywna). Gry komputerowe (wartości dydaktyczno-wychowawcze). Zagrożenia stwarzane przez najnowsze technologie (pedagogiczne, psychiczne, zdrowotne, pojęcie komputerofobii)
W8 Istota uczenia multimedialnego. Multimedia w procesie nauczania-uczenia się (podstawowe pojęcia, obszary zastosowań i klasyfikacja multimediów, struktura dydaktyczna programów multimedialnych, rola prezentacji multimedialnych w procesie uczenia się)
W9 Edukacyjne zastosowania Internetu (źródła informacji, metody nauczania wykorzystujące Internet, zalety i wady Internetu jako nowego medium w  procesie edukacji)
W10-W11 Uczenie na odległość (ogólna charakterystyka, odmiany nauczania synchronicznego i asynchronicznego, metody i narzędzia w nauczaniu on-line, platforma edukacyjna, wady i zalety uczenia  na odległość.). Zasady projektowania kursów zdalnego nauczania
W12 Komputery w rejestracji i badaniach wyników nauczania (struktura badań pedagogicznych, metody ankietyzacji uczniów, statystyki, analiza materiału badawczego z wykorzystaniem komputera). Prognozowanie w edukacji
W13 Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia (ogólna charakterystyka systemów sztucznej inteligencji – sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe). Wykorzystanie systemów ekspertowych  w edukacji
W14 Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, rewalidacji oraz edukacji specjalnej
W15 Zaliczenie pisemne
 
  Treści programowe laboratorium
L1 Wizualizacja treści dydaktycznych – wykorzystanie programu Snapgrafx
L2 Projektowanie schematów blokowych – MS Visio
L3 Projektowanie szkolnego miasteczka ruchu drogowego – MS Visio
L4 Projektowanie szkolnej pracowni technicznej – MS Visio
L5 Projektowanie harmonogramów projektów
L6 Projektowanie testów osiągnieć szkolnych  –  program e-tester
L7 Projektowanie oceny opisowej ucznia – program ocena opisowa
L8 Kolokwium zaliczeniowe
Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Zajęcia praktyczne
Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Kolokwium z laboratorium 51%
O2 Zaliczenie pisemne z wykładu 60%
Literatura podstawowa
1 Bednarek J., „Multimedia w kształceniu”, PWN,  Warszawa  2006
2 Bednarek J, Lubina E., „Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki”, Wyd. PWN, Warszawa 2008
3 Juszczyk S., „Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym”, Wyd. Adam Marszałek , Toruń 2003
Literatura uzupełniająca
1 Jabłoński W, Wacławiak J, Wszelak S., „Komputer i Internet w pracy nauczyciela”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
2 Siemieniecki B, Buczyńska J., „Komputer w rewalidacji”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
 aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
w tym:
45
Udział w wykładach 30
Udział w zajęciach laboratoryjnych 15
Praca własna studenta, w tym: 5
Przygotowanie do zajęć 5
Łączny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2
Macierz efektów uczenia się
Efekt
uczenia się
Odniesienie danego efektu uczenia się do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI2A_W15 ETI2A_W22 C1 W1 , W3 1 O2
EK 2 ETI2A_W15 ETI2A_W22 C1-C4 W1-W10 1 O2
EK 3 ETI2A_W15 ETI2A_W21 ETI2A_W22 C2-C4 W6-W10 1 O2
EK 4 ETI2A_W21 ETI2A_W22 C4-C6 W5-W12 1  O2
EK 5 ETI2A_W15 ETI2A_W21 ETI2A_W22 C6 W9-W11 1 O2
EK 6 ETI2A_W21 ETI2A_W22 C7 W12-W14 1 O2
EK 7 ETI2A_U19 ETI2A_U20 ETI2A_U21 ETI2A_U22 C4-C8 L1-L8  2 O1
EK 8 ETI2A_K04 ETI2A_K05 ETI2A_K06 C1-C8 W2-W15 L2-L7 1, 2 O1, O2
Autor programu: Sebastian Gnapowski
Adres e-mail: s.gnapowski@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania, WPT