Jak przepisać ocenę

Przelicznik ocen:

bardzo dobry 5,0 (A = 91-100%)
dobry plus 4,5 (B = 81-90%)
dobry 4,0 (C = 71-80%)
dostateczny plus 3,5 (D = 61-70%)
dostateczny 3,0 (E = 51-60%)
niedostateczny 2,0 (F = 50% i poniżej).

 1. Warunkiem ubiegania się o przepisanie oceny z przedmiotu jest:
  • złożenie podania w dziekanacie zawierającego prośbę do Dziekana WPT o przepisanie oceny (z podaniem oceny) z przedmiotu, z którego uzyskał pozytywny wynik;
  • dostarczenie załącznika zawierającego opis uzyskanych efektów kształcenia (program lub sylabusa) zrealizowanego przedmiotu, jego wymiar czasowy oraz ilość zdobytych punktów ECTS;
  • dostarczenie załącznika w formie zeskanowanej strony indeksu zawierającej uzyskaną ocenę ze zrealizowanego przedmiotu;
  • dostarczenie innych dokumentów, o które może poprosić dziekan.
 2. Po uzyskaniu zgody Dziekana WPT wraz z proponowaną oceną, student powinien zgłosić się do prowadzącego przedmiot celem poinformowania go.
 3. Podczas ostatniego spotkania na zajęciach z danego przedmiotu student przekazuje zgodę Dziekana WPT wraz z proponowaną oceną prowadzącemu zajęcia a ten dokonuje wpisu w indeksie.

Podstawę prawną stanowi wyciąg z Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

WYCIĄG z Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej:

3. ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 15. 1. Dziekan decyduje, czy moduły lub przedmioty zaliczone na innym kierunku studiów mogą zostać uznane w miejsce modułów lub przedmiotów określonych w programie studiów bez konieczności ich ponownego zaliczania, czy też jako moduły lub przedmioty ponadprogramowe.
4. SYSTEM PUNKTOWY ECTS ORAZ PRZENOSZENIE OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
§ 17.
5. Przy przenoszeniu studentów z innych wydziałów Politechniki Lubelskiej albo uczelni polskich lub zagranicznych uznawane są osiągnięte przez niego dotychczasowe wyniki kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta podejmuje na jego wniosek dziekan wydziału po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.
7. Modułom lub przedmiotom zaliczonym poza Uczelnią, którym nie przypisano punktów ECTS, punkty te przypisuje dziekan.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dziennik Ustaw Nr 201  — 11398 —  Poz. 1187)
Na podstawie art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm zarządza się, co następuje:
§ 1. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta, zwane dalej „przenoszeniem zajęć”, umożliwia kontynuację kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni, do której student się przenosi, zwanej dalej „jednostką przyjmującą”.
§ 2. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków:
1) student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;
2) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25—30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę;
3) punkty ECTS zostały przypisane za:
a) zaliczenie każdego z  zajęć i  praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a  warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,
b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia;
4) student otrzymuje w  jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w  wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.
§ 3. 1. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą.
2. Podejmując decyzję o  przeniesieniu zajęć, kierownik jednostki przyjmującej uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą w  wyniku realizacji zajęć i  praktyk odpowiadających zajęciom i  praktykom określonym w  planie studiów i  programie kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje.
3. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w  tym w  uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w  trybie określonym w ust. 1.
§ 4. Sprawy dotyczące przenoszenia osiągnięć, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r.

E-learning:

Nieaktualną na 2019 rok podstawę prawną stanowił wyciąg z Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej:

3.  ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 22.18. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dziennik Ustaw Nr 246  — 14524 —  Poz. 1470)
Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 25 września 2007  r. w  sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość (Dz.  U. Nr  188, poz.  1347 i  Nr  208, poz.  1506 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i  egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni;”;
2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Weryfikację wiedzy, umiejętności i  kompetencji społecznych studentów prowadzi się w  sposób pozwalający na porównanie uzyskanych efektów kształcenia z  zakładanymi efektami kształcenia.
§ 5. 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych, prowadzonych z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.
2. Kształcenie w  zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się w  warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i  studentów. Metody i  techniki kształcenia na odległość, w  tym wirtualne laboratoria, mogą mieć w  tym zakresie jedynie charakter wspomagający.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Jak przygotować program kształcenia