Statut

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W NAUCE I BIZNESIE „InfoNaBi” PRZY KATEDRZE METOD I TECHNIK NAUCZANIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Informatyki w Nauce i biznesie „InfoNaBi”

§2

Siedzibą Koła jest Katedra Metod i Technik Nauczania Politechniki Lubelskiej mieszczącej się w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 36.

§3

Koło jest organizacją naukową non-profit studentów specjalności informatycznych.

§4

Nadzór merytoryczny nad pracą Koła sprawuje Kierownik Katedry.

§5

Pracą  Koła kieruje opiekun wyznaczony przez Kierownika Katedry.

§6

Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.

§7

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

§8

Celem Koła jest:

a)      Rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów;

b)      Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

c)       Prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;

d)      Rozwijanie innych form aktywności naukowej związanej z programem naukowo-dydaktycznym realizowanym na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

e)      Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi;

f)       Promowanie studentów oraz absolwentów Politechniki Lubelskiej;

g)      Integracja środowiska studenckiego i naukowego.

§9

Tematyką zainteresowań naukowych koła jest:

a)      Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie;

b)      Wpływ nowych technologii na efektywność kształcenia;

c)       Rozwijanie form komunikacji poza personalnej;

d)      Trendy w kształceniu na odległość.

§10

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a)      Badania literaturowe określające dotychczasowe osiągnięcia technologii informatycznej w biznesie;

b)      Zdalną obserwację kultury pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących informatykę;

c)       Utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej;

d)      Aktywną pracę poprzez Internet na rzecz aktualizowania stron informacyjnych koła;

e)      Popularyzację koła wśród studentów w serwisach społecznościowych;

f)       Udział w działaniach biznesowych przedsiębiorstw wspomaganych systemami informatycznymi;

g)      Penetrację przedsiębiorstw dotyczącą poznania trendów informatycznych procesów biznesowych;

h)      Współpracę z firmą Microsoft w celu obsługi MSDN i generowania kluczy do aplikacji dla pracowników i studentów Wydziału Podstaw Techniki;

i)        Organizację spotkań szkoleniowych z firmami tworzącymi nowe technologie oraz z producentami oprogramowania dla biznesu;

j)        Opracowywanie szkoleń wirtualnych i udział w konferencjach tematycznych;

k)      Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych;

l)        Współpracę z innymi podmiotami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą;

m)    Organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§11

Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Lubelskiej.

§12

Członkostwo w Kole jest nieodpłatne.

§13

Członkowie Koła pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje nieodpłatnie.

§14

Członkowie Koła dzielą się na:

a)      Wspierających;

b)      Zwyczajnych.

§15

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student.

§16

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Koła.

§17

Warunkiem przyjęcia na członka Koła jest:

a)      Złożenie deklaracji członkowskiej określonej przez Zarząd;

b)      Pomyślne zakończenie procesu rekrutacji;

c)       Uczestnictwo w spotkaniach i/lub projektach Koła.

§18

Każdy członek Koła ma prawo:

a)      Przygotowywać i wygłaszać referaty lub „case study” na wirtualnych spotkaniach Koła;

b)      Czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez Koło;

c)       Kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła;

d)      Swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat oraz oceny prac Zarządu;

e)      Korzystania ze wszystkich świadczeń Koła oraz uczestniczenia w imprezach Koła na zasadach określonych przez Zarząd.

§19

Każdy członek zwyczajny Koła zobowiązany jest do:

a)      Podporządkowania się postanowieniom Statutu oraz rozporządzeniom Zarządu Koła;

b)      Aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków i zadań powierzonych przez Zarząd Koła;

c)       Dbania o dobre imię Koła.

§20

Prawo członkowskie gaśnie:

a)      Poprzez dobrowolne wystąpienie;

b)      Automatycznie wskutek przerwania studiów w Politechnice Lubelskiej;

c)       W przypadku nie wypełniania obowiązków objętych Statutem;

d)      Na mocy postanowienia Zarządu Koła z powodów wyżej wymienionych.

Rozdział IV

Władze Koła

§21

Kołem kieruje Zarząd Koła wybierany corocznie na Walnym Zebraniu członków zwykłą większością głosów.

§22

Zarząd Koła stanowią:

a)      Prezes;

b)      Zastępca Prezesa;

c)       Sekretarz;

d)      Skarbnik.

§23

Do zadań Zarządu Koła należy:

a)      Kierowanie działalnością Koła;

b)      Reprezentowanie Koła na zewnątrz;

c)       Ustalanie planu pracy Koła;

d)      Prowadzenie rachunkowości Koła;

e)      Prowadzenie ewidencji członków Koła;

f)       Utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami;

g)      Zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła lub raz w roku.

§24

Zarząd Koła może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.

§25

Kadencja Zarządu trwa jeden rok pokrywający się z rokiem akademickim. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

Rozdział V

Opiekun Koła

§26

Opiekuna Koła zatwierdza kierownik Katedry Metod i Technik Nauczania Politechniki Lubelskiej.

§27

Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni.

§28

Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim wszelkie przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

§29

Opiekun może zwoływać oraz brać udział w wirtualnych obradach Zarządu Koła.

§30

W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

§31

W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

Rozdział VI

Majątek Koła

§32

Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych oraz przez Politechnikę Lubelską.

§33

Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

§34

W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na Katedrę Metod i Technik Nauczania w Lublinie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§35

Statut stanowi wyłączną podstawę funkcjonowania Koła.

§36

Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

§37

Uchwalony statut jest przedkładany do akceptacji Prorektorowi ds. Studenckich Politechniki Lubelskiej.

§38

W tym samym trybie dokonuje się zmian Statutu.

§39

Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy Walnego Zebrania w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.

§40

O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła.

Dodaj komentarz