Realizacje i profity

Film promujący działalność koła naukowego: InfoNaBi

Koło naukowe realizuje wiele projektów z dziedziny informatyki w nauce i biznesie. Zgodnie z regulaminem studiów PL:

§ 19. 1. Studentowi uczestniczącemu w pracach naukowo-badawczych w Uczelni można w całości lub w części uznać osiągnięcie efektów kształcenia przypisanych do modułu lub przedmiotu, z którym tematycznie związana jest praca badawcza studenta.
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prowadzący dany moduł lub przedmiot lub dziekan na wniosek studenta.

Pojęcie aktywnego uczestnictwa definiowane jest jako zorganizowanie seminarium z biznesem, wystąpienie na forum, napisanie referatu, zgłoszenie udziału w Tyglu i wszelkie inne formy naukowej aktywności opisane na forum.

Projekty realizowane w 2019 roku:

Projekty zrealizowane w 2018 roku:

Badanie dotyczące kreatywnej fotografii

Sondaż diagnostyczny dotyczący wykorzystania komputerów

Badanie satysfakcji –  ćwiczenie 4 z przedmiotu Technologie Informacyjne

Poniżej przykładowa fotorelacja z jednego z seminariów zorganizowanych przez koło naukowe:

W oczekiwaniu:

W oczekiwaniu

Zapowiedzi:

Prezentacje

Zbliżanie: