Zakres i warunki zaliczenia przedmiotu Systemy analizy i prezentacji danych

Warunki zaliczenia wykładu obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

  • 5 zgłoszonych w terminie linków do sprawozdań z przygotowania do ćwiczenia;
  • 5 zgłoszonych w terminie linków do sprawozdań z wykonanego ćwiczenia;
  • co najmniej 4 pozytywnych ocen z odbytych ćwiczeń laboratoryjnych;
  • obecność na ćwiczeniach;
  • przekazanie płyty CD zawierającej wszystkie przygotowania do zajęć oraz wszystkie prace w formie gotowych sprawozdań, filmów czy prezentacji (nie linków).

W przypadku nieobecności należy odrobić dane ćwiczenie poprzez aktywny udział w zajęciach dotyczących tego samego ćwiczenia ale innej grupy. By odrobić zajęcia z inną grupą należy:
uzyskać zgodę prowadzącego;
sprawdzić czy jest dostępna ilość miejsca w sali.

Informacje dotyczące formy realizacji sprawozdań zostały umieszczone na forum.

 Karta (sylabus) przedmiotu (Studia II stopnia)

Przedmiot: Systemy analizy i prezentacji danych
Rodzaj przedmiotu: Moduł obieralny
Kod przedmiotu: B1
Rok: I
Semestr: II
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 45
Wykład 30
Ćwiczenia 15
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 3
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski
Cel przedmiotu
C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i wdrażania systemów BI.
C2 Zapoznanie z metodyką tworzenia kostek danych w systemach OLAP.
C3 Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej analizy i prezentacji danych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Znajomość zagadnień z zakresu systemów bazodanowych.
2 Wiedza i umiejętności dotyczące posługiwania się systemami BI z wykorzystaniem komputera.
Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Posiada wiedzę niezbędną do analizy danych pochodzących z różnych źródeł, wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia programowe BI, w tym z wykorzystaniem technologii OLAP to tego przeznaczonych.
EK 2 Zna podstawowe metody statystyczne oraz metody sztucznej inteligencji, niezbędne do analiz danych biznesowych czy produkcyjnych i potrafi je wykorzystywać do rozwiązywania zadań.
EK 3 Posiada wiedzę na temat teorii systemów BI.
  W zakresie umiejętności:
EK4 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane bazy danych i systemy BI.
EK5 Umie opracowywać odpowiednie wnioski i raporty w celu wspomagania decyzji menadżerskich.
EK6 Potrafi wprowadzać dane i je analizować z wykorzystaniem programów informatycznych BI
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK7 Potrafi pracować w grupie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
EK8 Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (inżynierskich, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela techniki i informatyki
Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykład
Treści programowe
W1 Zapoznanie z programem przedmiotu. Architektura fizyczna systemu BI: warstwa bazy danych, aplikacji i klienta. Systemy źródłowe: pliki płaskie, transakcyjne bazy danych MS SQL, inne systemy Insert. Źródła danych, obiekty informacji, cechy i atrybuty informacji, hierarchiczność informacji.
W2 Infrastruktura informatyczna dla analizy i wizualizacji danych – podstawy systemów klasy Business Intelligence, hurtowni danych, usług analitycznych i OLAP. Metody analizy danych: statystyczne, eksploracyjne i inne.
W3 Wczytywanie danych liczbowych z różnych źródeł. Filtrowanie danych. Wydobywanie informacji z danych. Obliczanie podstawowych statystyk dla danych liczbowych.
W4 Środki techniczne i programowe tworzenia prezentacji danych. Konstrukcja drzew klasyfikacyjnych w Insert GT. Kryterium maksymalnego zysku informacyjnego. Kostka danych.
W5 Zadania eksploracji danych: klasyfikacja, grupowanie, predykcja. Przykłady zastosowań i rozwiązań w zarządzaniu relacjami z klientami-CRM.
W6 Istota i cel tworzenia raportów oraz zalety rozmaitych technik prezentacji wyników pomiarów. Prezentacja danych liczbowych i tworzenie raportów. Schematy blokowe. Analiza scenariuszowa (Scenariusze oraz analiza Co jeśli?) w systemie CRM Insert GT.
W7 Wyszukiwanie w internecie i Web semantics, wywiad gospodarczy, autentyfikacja biometryczna, systemy wczesnego ostrzegania, systemy agentowe.
W8 Wizualna prezentacja danych. Dobór formy prezentacji do celu (trendy, różnice, związki). Sporządzanie wykresów danych. Tworzenie kombinacji wykresów. Wizualizacja danych za pomocą histogramów w Insert GT.
W9 Hurtownia danych OLAP jako narzędzie analizy i wizualizacji danych pochodzących z systemów transakcyjnych Insert GT.
W10 Tabele i raporty przestawne. Pola obliczeniowe w tabelach przestawnych. Grupowanie i filtrowanie danych, zmiana typu obliczeń. Tworzenie wykresów przestawnych, zmiana układu i typu wykresu. Funkcje finansowe, statystyczne, daty i czasu do analizy danych. Tworzenie zaawansowanych formuł, przetwarzanie informacji z zewnętrznych źródeł danych.
W11 Techniki prezentacji danych jednowymiarowych i wielowymiarowych. Typy grafik prezentacyjnych. Sposoby prezentacji graficznej danych wielowymiarowych na płaszczyźnie.
W12 Prezentacja rozkładów badanych cech: wykresy kwantyl-kwantyl, dystrybuanta-dystrybuanta. Wykresy pudełkowe. Wykresy typu Stem and leaf. Wykresy symboliczne. Krzywe Andrewsa. Wykresy korelacyjne. Wykresy punktowe: analiza głównych składowych. Metody skalowania wielowymiarowego. Metoda współrzędnych dyskryminacyjnych. Wykres podwójny. Wykresy rozproszenia.
W13 Statystyczne metody analizy danych: Analiza wariancji (ANOVA – analysis of variance), jednoczynnikowa analiza wariancji, analiza regresji – liniowej i nieliniowej, analiza skupień, analiza korelacji, analiza dyskryminacyjna , analiza szeregów czasowych, analiza kanoniczna, analiza danych przy użyciu metody resampling’u.
W14 Eksploracyjne metody analizy danych. Podstawowe metody i narzędzia eksploracji danych: analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, sieci neuronowe: wielowarstwowy perceptron, Kohonena, Hamminga, drzewa decyzyjne, rozmyta analiza skupień, metody ewolucyjne.
W15 E-commerce, prowadzenie analiz i interpretacja danych inwestycyjnych. Analiza decyzyjna (drzewa decyzyjne), generowania ekspertyz i wspomaganie decyzji ekonomicznych. Szeregi rozdzielcze. Testy zgodności. Analiza wariancji w procedurach eksploracyjnych. Zaliczenie przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
ĆW1 Zapoznanie z instrukcją BHP. Ćwiczenie umiejętności analizy danych w systemie BI: warstwa bazy danych (MS SQL) – Instalacja, konfiguracja i obsługa.
ĆW2 Ćwiczenie analizy danych liczbowych z różnych źródeł do systemu BI: warstwa aplikacji (Insert GT) – Instalacja, konfiguracja i obsługa.
ĆW3 Ćwiczenie eksploracji danych: klasyfikacja, grupowanie, predykcja w zarządzaniu relacjami z klientami – CRM.
ĆW4 Ćwiczenie prezentacji danych z systemu BI: warstwa klienta (OLAP-Analityk) – Instalacja, konfiguracja i obsługa.
ĆW5 Sporządzanie wykresów danych (trendy, różnice, związki), wizualizacja danych za pomocą histogramów w Insert GT.
ĆW6 Ćwiczenie w tworzeniu tabel i raportów przestawnych – wykorzystanie kostki danych w Excelu.
ĆW 7 Ćwiczenie w grupowaniu i filtrowaniu danych tabel i wykresów przestawnych – zmiana układu i typu wykresu w Excelu.
ĆW 8 Zaliczenie.
Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Praca z instrukcją elektroniczną przy komputerze
3 Pokaz komputerowy
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 45
Udział w wykładach 30
Udział w ćwiczeniach 15
Praca własna studenta, w tym: 30
Przygotowanie do ćwiczeń 25
Konsultacje 5
Łączny czas pracy studenta 75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1
Literatura podstawowa
1 Morzy T., Eksploracja danych; Metody i algorytmy, Warszawa, PWN, 2013.
2 Larose Daniel T., Metody i modele eksploracji danych, Warszawa: PWN, 2012.
3 Jelen Bill, Michael Alexander, Microsoft Excel 2007 PL: analiza danych za pomocą tabel przestawnych, Gliwice, Helion, 2011.
Literatura uzupełniająca
1 Walkenbach John, Michael Alexander, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Helion, Gliwice, 2011
2 Biecek Przemysław, Analiza danych z programem R, Warszawa, PWN 2013
Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI2A_W07 C1, W1-3, ĆW1 1, 3 O1, O2
EK 2 ETI2A_W07 C1, C2, C3 W5, ĆW3-6 1, 2 O1, O2
EK 3 ETI2A_W07 C1, C2 W4, ĆW3-7 1, 2 O1, O2
EK 4 ETI2A_U18 C1, C2, C3 ĆW1-2, 2 O2
EK 5 ETI2A_U18

ETI2A_U19

C1, C2, C3 W5-14, ĆW1-7 1, 2, 3 O1, O2
EK 6 ETI2A_U18 C1, C2, C3 W9-12, ĆW2-7 1, 2 O2
EK 7 ETI2A_K03, ETI2A_K02 C1, C2, C3 W1-14, ĆW1-7 1, 2 O1, O2
EK 8 ETI2A_K06 C1, C2, C3 W1-14, ĆW1-7 1, 2 O1, O2
Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Kolokwium podczas wykładu 100%
O2 Ćwiczenia programowe 100%
Autor programu: Dr Robert Lis
Adres e-mail: robert.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania