Warunki zaliczenia SM

SYSTEMY MULTIMEDIALNE
Przedmiot prowadzony jest na kierunku ETI i zawiera 15 spotkań w formie wykładu oraz 7 spotkań w formie ćwiczeń.

Wymagania zaliczeniowe dotyczące ćwiczeń składają się z:

  • obecności w pracowni;
  • przygotowania do ćwiczeń;
  • 5 pozytywnych ocen z odbytych ćwiczeń laboratoryjnych;
  • wykonania przygotowań oraz sprawozdań do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;
  • 5 zgłoszonych w terminie linków do przygotowań i sprawozdań;
  • przekazanie płyty CD zawierającej wszystkie przygotowania do zajęć w formie gotowych sprawozdań (nie linków) na ostatnim spotkaniu;
  • przekazanie płyty CD (może być ta sama co wyżej) zawierającej wszystkie prace w formie sprawozdań, filmów czy prezentacji (nie linków) na ostatnim spotkaniu.

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych za wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach należy zaprojektować z przydzielonych tematów i materiałów kurs e-learningowy jako projekt zaliczeniowy.

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu. 

Ten przedmiot zakończony jest egzaminem.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia II stopnia

Przedmiot: Systemy multimedialne
Rodzaj przedmiotu: Moduł obieralny A
Kod przedmiotu: B1
Rok: I
Semestr: I
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 45
Wykład 30
Ćwiczenia 15
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 3
Sposób zaliczenia: egzamin
Język wykładowy: język polski

 

Cel przedmiotu
C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i wdrażania systemów multimedialnych.
C2 Zapoznanie z metodyką projektowania multimedialnych materiałów edukacyjnych.
C3 Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej projektowania multimedialnych kursów.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Znajomość zagadnień z zakresu technik multimedialnych.
2 Wiedza i umiejętności dotyczące projektowania multimedialnych obiektów z wykorzystaniem komputera.

 

Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Posiada wiedzę niezbędną do analizy i wdrażania systemów multimedialnych, w tym z wykorzystaniem typowych technologii to tego przeznaczonych.
EK 2 Zna i rozumie metodykę projektowania multimedialnych materiałów.
EK 3 Posiada wiedzę na temat teorii systemów multimedialnych.
  W zakresie umiejętności:
EK4 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane bazy danych i systemy CRM oraz ERP.
EK5 Umie tworzyć i wdrażać multimedialne systemy stosując wiedzę z zakresu pedagogiki i informatyki.
EK6 Potrafi zaprojektować i wykonać kurs szkoleniowy z wykorzystaniem programów informatycznych.
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK7 Potrafi pracować w grupie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
EK8 Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (inżynierskich, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela techniki i informatyki

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykład
Treści programowe
W1 Zapoznanie z programem przedmiotu. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu systemów multimedialnych. Elementy systemu multimedialnego.
W2-3 Instalacja i konfiguracja MS SQL oraz systemu CRM i ERP. Zastosowanie CRM. Instalacja dodatkowych składników do platformy szkoleniowej.
W4 Definicja systemu CRM i ERP. Koncepcje  nauczania
z wykorzystaniem multimedialnych systemów szkoleniowych.
W5 Aplikacje ościenne wykorzystywane w multimedialnych materiałach szkoleniowych.
W6-7 Omówienie wybranych systemów autorskich CRM oraz ERP.
W8 Webcast i screencast – programy, aplikacje, zastosowanie w szkoleniowych materiałach multimedialnych.
W9-10 Metodyka projektowania multimedialnych materiałów. Scenariusz dydaktyczny.
W11-12 Standardy projektowania, konfiguracji i wdrażania systemów
szkoleniowych.
W13 Platformy ERP i CRM: instalacja, konfiguracja. Tworzenie, dodawanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych.
W14 Funkcjonalność i użyteczność systemów zdalnego nauczania na przykładzie Moodle. Podsumowanie.
W15 Egzamin

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
ĆW1 Zapoznanie z instrukcją BHP. Przydzielenie tematów projektowych. Przejrzenie usług hostingowych dla platformy Moodle.
ĆW2 Zakładanie konta hostingowego do przechowywania materiałów. Wgrywanie bazy MS SQL. Konfiguracja.
ĆW3 Instalacja i stosowanie aplikacji CRM i ERP. Tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych przy pomocy narządzi screencast.
ĆW4 Wykonanie multimedialnych materiałów szkoleniowych w programie Gestor.
ĆW5 Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnych materiałów szkoleniowych w programie Subiekt.
ĆW6 Zaprojektowanie i wykonanie screencastu lub webcastu w programie Rachmistrz.
ĆW 7 Instalacja i konfiguracja platformy zdalnego nauczania Moodle.
ĆW 8 Zaliczenie.

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Praca z instrukcją laboratoryjną przy komputerze
3 Pokaz komputerowy

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 45
Udział w wykładach 30
Udział w ćwiczeniach 15
Praca własna studenta, w tym: 30
Przygotowanie do laboratorium 10
Wykonanie projektu 15
Konsultacje 5
Łączny czas pracy studenta 75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1

 

Literatura podstawowa
1 Lis R., Materiały do przedmiotu Systemy multimedialne, www.renatalis.com
2 Lis R., Standardy i wytyczne kursów e-learningowych, [w:] M. Śniadkowski (red.) Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informatycznych, tom V, Wyd. Liber Duo, Lublin 2012, s. 7-63.
3 Plebańska M., E-learning: treści, narzędzia, praktyka. Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca
1 Lis R., Modele projektowania kursów e-learningowych, Edukacja – Tachnika -Informatyka, Rocznik naukowy nr 4/2013-2, Rzeszów, s. 273-278 ISSN 2080-9069.
2 Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwer Polska, 2012.

 

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI2A_W07 C1, W1-3, ĆW1 1, 3 O1, O2
EK 2 ETI2A_W07 C1, C2, C3 W5, ĆW3-6 1, 2 O2, O3
EK 3 ETI2A_W07 C1, C2 W4, ĆW3-7 1, 2 O1, O2, O3
EK 4 ETI2A_U18 C1, C2, C3 ĆW1-2, 2 O3
EK 5 ETI2A_U18

ETI2A_U19

C1, C2, C3 W5-14, ĆW1-7 1, 2, 3 O1, O2, O3
EK 6 ETI2A_U18 C1, C2, C3 W9-12, ĆW2-7 1, 2 O1
EK 7 ETI2A_K03, ETI2A_K02 C1, C2, C3 W1-14, ĆW1-7 1, 2 O1, O2, O3
EK 8 ETI2A_K06 C1, C2, C3 W1-14, ĆW1-7 1, 2 O1, O2, O3

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Wykonanie projektu w formie gotowego kursu e-learningowego 50%
O2 Egzamin 60%
O3 Ćwiczenia programowe 100%

 

Autor programu: Dr Robert Lis
Adres e-mail: robert.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania