Zakres i warunki zaliczenia przedmiotu Podstawy i Formy Przedsiębiorczości

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Karta (sylabus) przedmiotu

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia I stopnia

Przedmiot: Podstawy i formy przedsiębiorczości
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Kod przedmiotu: 31 B
Rok: 1
Semestr: 1
Forma studiów: studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:  
Wykład 30
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 1
Sposób zaliczenia: zaliczenie
Język wykładowy: język polski

 

Cel przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości.
C2 Zdobycie wiedzy na temat form i rodzajów działań przedsiębiorczych oraz cech dobrego przedsiębiorcy.
C3 Nabycie wiadomości w zakresie wspomagania pracy firm oraz przedsiębiorstw.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Umiejętność korzystania z literatury oraz innych źródła informacji.
2 Postawa samokształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

 

Efekty kształcenia
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości .
EK 2 Student ma wiedzę na temat form i rodzajów działań przedsiębiorczych oraz cech dobrego przedsiębiorcy.
EK3 Student ma niezbędną wiedzę do rozumienia uwarunkowań działalności przedsiębiorczej.
  W zakresie umiejętności:
EKU1 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami zjawisk i procesów przedsiębiorczych.
EKU2 Student posiada podstawową wiedzę z organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie.
EKU3 Potrafi wykorzystać wiedzę w planowaniu działalności gospodarczej.
  W zakresie kompetencji społecznych:
EKS1 Student ma świadomość priorytetów i właściwego podziału prac; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy .
EKS2 Student ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz wspólnie realizowanych zadań.

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
W1 Przedmiot i zadania przedsiębiorczości, rola przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym.  
W2 Przedsiębiorczość w dobie globalizacji.  
W3 Strategie i modele biznesowe, ryzyko w przedsiębiorczości.  
W4 Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa.  
W5 Modele budowy i rozwoju przedsięwzięć biznesowych.  
W6 Projektowanie zarządzania, metody i systemy zarządzania.  
W7 Pracownik jako kapitał przedsiębiorstwa.  
W8 Planowanie personelu i polityka kadrowa.  
W9 Strategie personalne w przedsiębiorstwie, ocenianie pracowników.  
W10 Produktywność pracy a produktywność przedsiębiorstwa.  
W11 Aspekty ludzkie i etyczne w przedsiębiorczosći.  
W12 Wybrane zagadnienia dotyczące e – biznesu.  
W13 Przedsiębiorstwo przyszłości, wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwe.  
W14 Społeczny charakter przedsięwzięć przedsiębiorczych.  
  Zaliczenie przedmiotu.  

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład informacyjny.
2 Wykład problemowy.
3 Środki multimedialnego przekazu.

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 30
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 30
Praca własna studenta, w tym: 10
(przygotowanie się do ćwiczeń i egzaminu – łączna liczba godzin w semestrze 10
Łączny czas pracy studenta 40
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty)

 

Literatura podstawowa
1 Fabiańska K, Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1986.
2 Moczydłowska J., Pacewicz J., Przedsiębiorczość, Rzeszów 2007.
Literatura uzupełniająca
1 Szymański W., Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Warszawa 1996.
2 Grudzewski W., Hejduk I., (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Wrocław 2002

 

Macierz efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 ETI1A_W13 C1, C2 W1- W14 1,2 O1
EK 2 ETI1A_W13 C2 W2-W13 1, 3 O1
EK3 ETI1A_W13 C3 W2-W6, W8-W14 1,2,3 O1
EKU1 ETI1A_U13 C1, C3 W1-W3, W5-W10 2,3 O1
EKU2 ETI1A_U13 C2, C3 W4-W6, WW8-W13 2,3 O1
EKU3 ETI1A_U13 C2, C3 W4, W6, W8, W9, W13 2, 3 O1
EKS1 ETI1A_K02 C2, C3 W2, W6, W11-W13 1,2 O1
EKS2 ETI1A_K02 C2,C3 W6-W8, W14 1,2,3 O1

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne 60%

 

Autor programu: dr M. Śniadkowski
Adres e-mail: m.sniadkowski@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania