Zakres i warunki zaliczenia przedmiotu Podstawy i Formy Przedsiębiorczości

Warunki zaliczenia obowiązują takie same jak w ogólnych warunkach zaliczenia wykładu.

Zagadnienie wykładowe:

 1. Przedmiot i zadania przedsiębiorczości,
 2. rodzaje, formy i specyfika nowoczesnych przedsiębiorstw w Polsce.
 3. Pojęcia przedsiębiorczości: przychód, dochód, zysk.
 4. Podatki: dochodowy, VAT i CIT w Polsce.
 5. Podział działalności biznesowej ze względu na formy przedsiębiorczości.
 6. Karta podatkowa: zalety, wady, ograniczenia w stosowaniu.
 7. Ryczałt ewidencjonowany i nie, zasady, zalety, wady, ograniczenia w stosowaniu.
 8. KPiR: zasady wprowadzania: zalety, wady, ograniczenia w stosowaniu.
 9. Jak prowadzić ZUS.
 10. Mikro księgowość przy użyciu wybranej aplikacji (Rycz. Ewid.).
 11. Mała księgowość wspomagana informatycznymi systemami dla biznesu (KPiR);
 12. pojęcia ewidencji VAT,
 13. ewidencja wartości niematerialnych, pojazdów i środków trwałych.
 14. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych do komputerowej książki przychodów i rozchodów;
 15. wprowadzanie przychodów i kosztów.
 16. Zasady wprowadzania faktur zakupu do systemu subiekt
 17. Zasady wprowadzania faktur zakupu do systemu subiekt (kasowa i inne)
 18. Dokumenty wewnątrzmagazynowe
 19. Dokumenty zewnątrzmagazynowe
 20. Rozrachunki (należności i zobowiązania)
 21. Amortyzacja,
 22. deklaracje,
 23. delegacje i przejazdy,
 24. remanent początkowy i spis z natury w ujęciu wartościowym i ilościowym.
 25. Analiza rentowności firmy przy wykorzystaniu komputerowych systemów prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
 26. wyliczanie dochodu i podatku od towarów i usług.
 27. Budowa modułowa informatycznego systemu do prowadzenia ksiąg rachunkowych – Rewizor
 28. podział na systemu dekretujące i księgujące
 29. podział na systemy komputerowe zamykające miesiąc i rok obrotowy.
 30. Tworzenie planu kont; podział na syntetykę i analitykę; konta bilansowe, rozrachunkowe i wynikowe.
 31. Dekretacja jako zapisy na konta;
 32. wprowadzanie bilansu otwarcia,
 33. ewidencjonowanie VATu w dekrecie
 34. księgowanie na podstawie zapisów w ewidencjach – przegląd rozwiązań systemów informatycznych dla biznesu.
 35. Zestawienie obrotów i sald jako główny moduł sprawozdawczości;
 36. stan konta i zapisy na koncie – sprawozdawczość,
 37. bilans i rachunek zysków i strat.
 38. Przegląd rozwiązań bezpieczeństwa w informatycznych systemach dla firm;
 39. archiwizacja, harmonogram backupu,
 40. opis aktualizacji i zmian wersji na przykładzie Insert GT
 41. kontrola spójności tabel w bazie;
 42. system uprawnień użytkowników, ślad rewizyjny.
 43. Ewidencja pracowników; ewidencja kadrowa;
 44. umowy o pracę i cywilnoprawne;
 45. Wyliczanie listy płac i rachunki do umów.
 46. PKWiU, SWW,
 47. ReGoN, NIP, VAT, PIT, CIT,
 48. JPK,
 49. ZUS, Płatnik, ubezpieczenia, OFE,
 50. PKB, DNB
 51. konsument, perswazja nadawcy, asertywność, slogan, wzbudzanie potrzeb, reklama,
 52. reklamacja, niezgodność towaru z umową, gwarancja,
 53. zasada równoważna, popyt, podaż,
 54. zasoby ekonomiczne, odnawialne, nieodnawialne,
 55. rynek dóbr, barter,
 56. gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rynek,
 57. pieniądz, gotówkowy, plastikowy, bezgotówkowy,
 58. konkurencja, prywatyzacja, restrukturyzacja, demonopolizacja,
 59. dobra komplementarne,
 60. dobra substytucyjne,
 61. cena, cena równowagi rynkowej,
 62. nadwyżka i niedobór rynkowy,
 63. kredyt, zdolność, odsetki, prowizja, RRSO, hipoteka, zastaw bankowy, debet, limit kredytowy, żyrant, gwarant,
 64. lokata bankowa, stopa procentowa, kapitalizacja odsetek,
 65. inwestycje rzeczowe i finansowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Przedmiot: Podstawy i formy przedsiębiorczości
Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obieralny
Kod przedmiotu: IB_44b
Rok: I
Semestr: 1
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: 15
Wykład 15
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Liczba punktów ECTS: 1
Sposób zaliczenia: Zaliczenie
Język wykładowy: Język polski

 

Cele przedmiotu
C1 Nabycie wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości
C2 Zdobycie wiedzy na temat form i rodzajów działań przedsiębiorczych oraz cech dobrego przedsiębiorcy
C3 Nabycie wiadomości w zakresie wspomagania pracy firm oraz przedsiębiorstw

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Umiejętność korzystania z literatury oraz innych źródła informacji
2 Postawa samokształcenia w zakresie przedsiębiorczości

 

Efekty uczenia się
  W zakresie wiedzy:
EK 1 Zna i rozumie podstawowe kategorie ekonomiczne służące analizie zjawisk i procesów gospodarczych oraz zna zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
  W zakresie umiejętności:
EK 2 Posiada umiejętność wykorzystywania przepisów prawa, obowiązujących norm oraz instrumentów ekonomicznych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa
  W zakresie kompetencji społecznych:
EK 3 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
  Treści programowe
W1 Przedmiot i zadania przedsiębiorczości, rodzaje, formy i specyfika nowoczesnych przedsiębiorstw w Polsce
W2 Pojęcia przedsiębiorczości: przychód, dochód, zysk. Podatki: dochodowy, VAT i CIT w Polsce
W3 Podział działalności biznesowej ze względu na formy przedsiębiorczości
W4 Karta podatkowa: zalety, wady, ograniczenia w stosowaniu. Jak prowadzić ZUS
W5 Mała księgowość wspomagana informatycznymi systemami dla biznesu; pojęcia ewidencji VAT, wartości niematerialnych, pojazdów
i środków trwałych
W6 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych do komputerowej książki przychodów i rozchodów; wprowadzanie przychodów i kosztów
W7 Amortyzacja, deklaracje, delegacje i przejazdy, remanent początkowy w ujęciu wartościowym
W8 Analiza rentowności firmy przy wykorzystaniu komputerowych systemów prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; wyliczanie dochodu i podatku od towarów i usług
W9 Budowa modułowa informatycznego systemu do prowadzenia ksiąg rachunkowych; podział na systemu dekretujące i księgujące oraz zamykające miesiąc i rok obrotowy
W10 Tworzenie planu kont; podział na syntetykę i analitykę; konta bilansowe, rozrachunkowe i wynikowe
W11 Dekretacja jako zapisy na konta; wprowadzanie bilansu otwarcia, ewidencjonowanie VATu w dekrecie lub księgowanie na podstawie zapisów w ewidencjach – przegląd rozwiązań systemów informatycznych dla biznesu
W12 Zestawienie obrotów i sald jako główny moduł sprawozdawczości; stan konta, skorelowane z czasem zapisy na koncie; bilans i rachunek zysków i strat
W13 Planowanie przedsięwzięć. Biznes plan. Tworzenie modeli biznesowych. Konstrukcja modelu
W14 Przegląd rozwiązań bezpieczeństwa w informatycznych systemach dla firm; archiwizacja, harmonogram backupu, zmiana wersji i kontrola spójności tabel w bazie; system uprawnień, ślad rewizyjny
W15 Zatrudnianie i motywowanie pracowników. Ewidencja pracowników-obowiązkowa lista; umowy o pracę i cywilnoprawne; listy płac
i rachunki do umów

 

Metody dydaktyczne
1 Wykład z prezentacją multimedialną
2 Dyskusja

 

Metody i kryteria oceny
Symbol metody oceny Opis metody oceny Próg zaliczeniowy
O1 Zaliczenie pisemne 65%

 

Literatura podstawowa
1 Engelhardt J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu Sp. z o.o., 2011
2 Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
3 Opracowanie zbiorowe, Funkcjonowanie Współczesnych Przedsiębiorstw. Formy – Metody – Koncepcje – Trendy, CeDeWu Sp. z o.o., 2010
4 R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej
i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
Literatura uzupełniająca
1 Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Warszawa 2012
2 Harvard Business Review, Podręcznik menedżera. 17 najważniejszych umiejętności lidera, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2017
3 Drejewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018
4 Barrow C., Barrow P., Brown R., Biznesplan w małej firmie, One Press Helion, Gliwice 2005

 

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie
 aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
w tym:
15
Udział w wykładach 15
Praca własna studenta, w tym: 10
Przygotowanie do zaliczenia 10
Łączny czas pracy studenta 25
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1

 

Macierz efektów uczenia się
Efekt
uczenia się
Odniesienie danego efektu uczenia się do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Metody dydaktyczne Metody oceny
EK 1 IBZ1P_W17 C1–C3 W1–W15 1, 2 O1
EK 2 IBZ1P_U23 C1–C3 W1–W15 1, 2 O1
EK 3 IBZ1P_K05 C1–C3 W1–W15 1, 2 O1

 

Autor programu: dr Robert Lis
Adres e-mail: robert.lis@pollub.pl
Jednostka organizacyjna: Katedra Metod i Technik Nauczania, WPT